Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621437 Johdatus tekoälyyn, 4 op 
Tunniste 3621437  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus tekoälyyn  Lyhenne JOT 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

  • Ymmärtää tekoälyn taustalla olevaa filosofiaa sekä historiaa.
  • Ymmärtää tekoälyyn liittyvät hakuongelman ja hakuavaruuden käsitteet sekä osaa käytännössä soveltaa hakuavaruuteen perustuvia ongelmanratkaisutekniikoita. 
  • Hallitsee koneoppimisen teoreettisen perustan sekä osaa soveltaa kurssilla esiteltyjä koneoppimisalgoritmeja myös käytännössä
  • Tunnistaa tekoälyn etiikkaan ja tulevaisuuteen liittyviä avoimia kysymyksiä ja haasteita 
 
Sisältö 

Tekoälyn määritelmä, filosofia ja historia sekä tekoälyn tulevaisuus ja eettiset kysymykset. Hakuavaruudet, ongelmanratkaisu, hakutekniikat; mm. geneettiset algoritmit. Koneoppiminen: ohjaamaton oppiminen, ohjattu oppiminen sekä vahvistusoppiminen sekä näihin liittyvät tyypillisimmät algoritmit.                            

 
Suoritustavat 

Videoluennot 20-24h, harjoitukset 7x2h, tentti 4h. Opiskelijan itsenäinen työskentely 66-70h.

 
Toteutustavat 

Videoluennot, harjoitukset kontaktiopetuksena. Harjoitustehtävät ja niiden oikeat vastaukset käsitellään ainoastaan harjoitustilaisuudessa

 
Oppimateriaalit 

Verkossa jaettava materiaali, videoluennot, luentorunko (Power Point) sekä kurssilla erikseen jaettavat tieteelliset sekä muut artikkelit

 
Arvosteluperusteet 

Luentokuulustelu, arvostelu 0-5. Tehtyjen harjoitustehtävien lukumäärällä voi korottaa tentistä saatua pistemäärää max. 4 pisteellä (=hyvityspisteet). Hyvityspisteitä lasketaan vain niistä harjoituksista, joissa opiskelija on läsnä.

 
Edellytykset 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot. Python-ohjelmointikielen perusteet

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tietojenkäsittelytieteen tutkinto-opiskelijoille sekä sivuaineopiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli: Suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Johdatus tekoälyyn  Luento- ja harjoituskurssi  Maija Marttila-Kontio  21.03.22 -17.06.22
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Johdatus tekoälyyn  Luento- ja harjoituskurssi  Maija Marttila-Kontio  21.03.22 -17.06.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa