Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621689 Verkkojen louhinta, 5 op 
Tunniste 3621689  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Verkkojen louhinta  Lyhenne GRM 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee tärkeimmät verkonlouhintaongelmat ja -algoritmit. Opiskelija osaa mallintaa data-analyysiongelmia verkko-ongelmina. Opiskelija osaa tulkita algoritmien tuloksia sekä tuntee algoritmien vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija tuntee yleisimmät tavat verkkodatan hallintaan.                 

 
Sisältö 

Tehokkaat haut verkkotietokannoissa, satunnaisverkkomallit ja -generaattorit, verkkojen samuus ja samankaltaisuus, tiheiden aliverkkojen löytäminen, hahmonlouhinta verkoissa, suoralaskenta-algoritmit, sovellukset mm. sosiaalisten verkkojen analysointiin, tietämysverkot                       

 
Suoritustavat 

Luennot, harjoitukset ja loppukuulustelu.

 
Toteutustavat 

Luennot 30 h, harjoitukset 16 h

 
Oppimateriaalit 

Luentokalvot, Aggarwal, C. & Wang, H. (toim.), 2010. Managing and Mining Graph Data, New York: Springer

 
Arvosteluperusteet 

Arvostelu 0–5

 
Edellytykset 

Algoritminen data-analyysi, Algoritmien suunnittelu ja analyysi                          

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa