Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621432 Web-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 3621432  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Web-ohjelmoinnin jatkokurssi  Lyhenne WOK 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet. Opiskelija osaa soveltaa web-sovelluksessa tilanhallintaa. Opiskelija osaa käyttää web-ohjelmoinnin sovelluskehyksiä web-kehityksessä. Opiskelija ymmärtää versionhallintapalvelun (GitHub). Opiskelija ymmärtää yksikkötestauksen periaatteet ja osaa käyttää yksikkötestausvälinettä.

 
Sisältö 

Opintojakson aikana syvennetään web-ohjelmointi osaamista käyttäen hyväksi laajasti nykyaikaisia kirjastoja

 
Suoritustavat 

Harjoitukset, kuulustelu/harjoitustyö.

 
Toteutustavat 

Savonia: kontaktiopetus mikroluokassa 45 tuntia, Karelia: verkkototeutus

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

 
Arvosteluperusteet 

Arvostelu: 0-5

 
Edellytykset 

1. vuosikurssin opinnot tietojenkäsittelytiede. Web-ohjelmointi

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

TKT:n pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa