Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
AY2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön, 5 op 
Tunniste AY2220131  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön  Lyhenne Näkökulmia erit 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Aducate, avoin yliopisto-opetus 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa

• reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä

suhdetta

• arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon

• arvioida eri tavoin tuotetun tiedon merkitystä erityispedagogiikan nykypäivän käytänteille

 
Sisältö 

• Erityispedagogisen arkitiedon piirteet

• Keskeiset erityispedagogiset käsitteet

• Teoreettisen tiedon kytkeytyminen erityispedagogisiin nykykäytänteisii

 
Suoritustavat 

Suoritustapa 1: Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

Suoritustapa 2: Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

 
Toteutustavat 

Opetus integroitu yliopiston perusopetukseen

 
Oppimateriaalit 

Moberg S. ym. 2015. Erityispedagogiikan perusteet, Helsinki: WSOY tai verkkokirja 2015.

Jahnukainen M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, Lastensuojelun

keskusliitto, s. 15-54 ja 183-401 tai verkkokirja 2015, osat 1 ja 3-4.

Erityispedagogiikkaan liittyvät kaunokirjalliset teokset, elokuvat ja audiovisuaaliset materiaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa.

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

 

 
Opettajat 

Veera Kivijärvi

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

Ilmoittautuminen: WebOodissa koodilla 2220131 olevaan opetustapahtumaan

 
Tarjontatieto 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
puh. 0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi 
puh. 0294457054

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa