Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
AY2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön, 5 op 
Tunniste AY2220131  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön  Lyhenne Näkökulmia erit 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Aducate, avoin yliopisto-opetus 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa

• reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä

suhdetta

• arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon

• arvioida eri tavoin tuotetun tiedon merkitystä erityispedagogiikan nykypäivän käytänteille

 
Sisältö 

• Erityispedagogisen arkitiedon piirteet

• Keskeiset erityispedagogiset käsitteet

• Teoreettisen tiedon kytkeytyminen erityispedagogisiin nykykäytänteisii

 
Suoritustavat 

Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla, kirjallinen tai audiovisuaalinen oppimistehtävä. Opiskelijan itsenäisen työn osuus (135h).

 
Toteutustavat 

Verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentely.

Opetus integroitu yliopiston perusopetukseen

 
Oppimateriaalit 

Moberg S. ym. 2015. Erityispedagogiikan perusteet, Helsinki: WSOY tai verkkokirja 2015.

Jahnukainen M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, Lastensuojelun

keskusliitto, s. 15-54 ja 183-401 tai verkkokirja 2015, osat 1 ja 3-4.

Erityispedagogiikkaan liittyvät kaunokirjalliset teokset, elokuvat ja audiovisuaaliset materiaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa.

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

 

 
Opettajat 

Veera Kivijärvi

 
Ajankohta 

Syys/kevätlukukausi

Ilmoittautuminen: WebOodissa koodilla 2220131 olevaan opetustapahtumaan

 
Tarjontatieto 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
puh. 0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi 
puh. 0294457054

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa