Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
AY2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, 5 op 
Tunniste AY2310123  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet  Lyhenne Kasvatuksen yht 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Aducate, avoin yliopisto-opetus 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija
- tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja
yhteiskunnallisia merkityksiä,
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen
merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
- ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

 
Sisältö 

Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja
oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

 
Suoritustavat 

AY2310123y (2 op) sekä AY2310123c (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) tai AY2310123d (erityispedagogiikka) (3 op): Kirjallisuuteen ja verkossa olevaan luentomateriaaliin perustuvat opintotehtävät, omatoiminen työskentely 135 t.

Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea opintotehtävien tekemiseen.

 
Toteutustavat 

 

 

 

 

 
Oppimateriaalit 

Kaikille yhteiset:
- Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien
tarkentamalla tavalla) ja
- Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology
of Education. (Soveltuvin osin , opettajien tarkentamalla tavalla)


 Erityvä osa: Kasvatus- ja aikuiskasvatus:
- Silvennoinen, H. Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset
Kasvatussosiologian vuosikirja 1 2016. 370 s. 33 e. SKTS Nro 73.
ja
- Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)

Eriytyvä osa: Erityispedagogiikka:
- Vähäkylä, L. & Reivinen, J. (toim.) 2013. Ketä kiinnostaa – Lasten ja nuorten hyvinvointi ja
syrjäytyminen. (Saatavana sähköisenä kirjana) 278 s.
ja
- joko Connor, D.J., Valle, J. W., Hale, C. (eds) 2014. Practicing Disability Studies in Education.
(saatavana sähköisenä kirjana) 247 s. tai Corcoran, T. White, J & Whitburn, B (Eds.) 2015. Disability
studies. Educating for inclusion. (Saatavana sähköisenä kirjana) 271 s. 
Arvosteluperusteet 

Opintotehtävät arvioidaan asteikolla 0–5

 
Tarjontatieto 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Lisätietoja 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi 
puh.0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi 
puh. 0294457054

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa