Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
AY2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, 5 op 
Tunniste AY2310122  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet  Lyhenne Kasvatuksen his 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Aducate, avoin yliopisto-opetus 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa
yhteyksissään,
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan
näkökulmasta.

 
Sisältö 

Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian
pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen
kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat.
Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.


 
Suoritustavat 

AY2230122y (oppiaineiden yhteinen osa 3 op):Luentoja vastaavien verkkotehtävien tekeminen 15 t;omatoiminen työskentely 66 t

AY2230122c (eriytyvä osa 2 op, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede): opiskelijoiden itseohjatut opintopiirit 20 t (oppimateriaaliin pohjautuvat ryhmänä tuotettavat opintopiiriraportit). Omatoiminen työskentely 34 t.

AY2230122d (eriytyvä osa 2 op; erityispedagogiikka): kirjallisuuskuulustelu 2 t; omatoiminen työskentely 52 t. Kirjallisuuskuulustelun voi suorittaa joko sähköisenä tenttinä Joensuun tai Kuopion kampuksella tai avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä erikseen ilmoitettuina, rajattuina ajankohtina.

Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

 

 

 
Oppimateriaalit 

AY2310122y ja AY2310122c: Kasvatus & Aika -lehden artikkelikooste (n. 250 s).

AY2230122d: Tentittävä kirjallisuus: Vehmas, S. (2013) (toim.) Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan (3. painos).

 

 

 
Arvosteluperusteet 

Luentoja vastaavat verkkotehtävät: hyv-hyl
Opintopiiriraportti 0-5
Kirjallisuuskuulustelu 0-5

 
Tarjontatieto 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Lisätietoja 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi 
puh.0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi 
puh. 0294457054

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa