Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
AY2310121 Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op 
Tunniste AY2310121  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Johdatus kasvatustieteisiin  Lyhenne Johdatus kasvat 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0141 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Aducate, avoin yliopisto-opetus 

Opettajat
Nimi
Toni Kosonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija
- tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
- tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede,
yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja
- tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

 
Sisältö 

Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen,
kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen
kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet.
Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen
ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

 
Suoritustavat 

Luennot 22 t (saatavilla myös verkkotallenteina); oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa.

 
Toteutustavat 

• luennot/luentotallenteet: käsitteet 4 t, eri kasvatustieteet 4 x 3 t ja metodiset perusteet 6 t (yht. 22t)
• 2-3 hengen pienryhmässä suoritettavat kolme verkkotehtävää: opintokokonaisuuden mukaisesti kasvatustiede/aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka tai varhaiskasvatus

 
Oppimateriaalit 

Kurssikirjallisuus:
Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos;
vain osittain)
JA
Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat”
(2013 tai uudempi painos; vain osittain)

Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

 
Arvosteluperusteet 

Ryhmätyönä tehtävät verkkotehtävät 0-5

 
Opettajat 

Merja Mannerkoski (Erityispedagogiikan tehtävät)

Toni Kosonen (Kasvatus- ja aikuiskasvatuksen tehtävät)

Nina Sajaniemi (Varhaiskasvatuksen tehtävät)

 
Ajankohta 

Erityispedagogiikka ja kasvatus- ja aikuiskasvatustiede: syksyllä 2019: 1.10. - 31.12.2019 ja keväällä 2020: 1.3. - 30.4.2020

Varhaiskasvatus:syksyllä 2019: 1.10. - 31.12.2019

MYÖS KESÄLLÄ: Kirjaudu kokonaisuuden moodlessa olevien ohjeiden mukaisesti tutkinto-opiskelijoiden moodle-ympäristöön, tehtävien arviointi 17.8.2020 jälkeen.

 
Tarjontatieto 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
puh.0294457048

Koulutussihteeri Eija Viiliäinen
eija.viiliainen@uef.fi  
puh. 0294457054

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa