Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621680 Algoritminen data-analyysi, 5 op 
Tunniste 3621680  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Algoritminen data-analyysi  Lyhenne ADA 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää: algoritmisen data-analyysin mahdollisuudet ja rajoitukset; erilaisten data-analyysimenetelmien ja -algoritmien käyttökohteet ja edellytykset; yksittäisten menetelmien yhteyden laajempiin menetelmäperheisiin.              

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa hahmottaa data-analyysin käyttökohteet ja valita ongelmaan sopivan algoritmin; osaa tulkita algoritmien tuloksia; ymmärtää kirjallisuudessa esitettyjä uusia algoritmeja sekä niiden yhteyksiä olemassaoleviin menetelmiin.

Opintojakson suorittanut opiskelija tekemään itsenäistä data-analyysiä käyttäen valmiita ohjelmistoja ja toteutuksia. Opiskelija pystyy myös luomaan uusia menetelmiä vanhojen pohjalta sekä ymmärtää ja pystyy toteuttamaan kirjallisuudessa esitettäviä uusia menetelmiä.

 
Sisältö 

Kehittyneet luokittelumenetelmät. Tietovirtojen louhiminen. Aika- ja paikkaperustaisen data louhiminen. Poikkeuksien havaitseminen

 
Suoritustavat 

Harjoituksia 16 h (pakollinen osallistuminen), lähiopetusta 20 h (osallistuminen hyvin suositeltavaa), omatoiminen työskentely 99 h. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa pelkällä omatoimisella opiskelulla sekä kurssikokeella ja tekemällä 4/5 ohjelmointitehtävistä tai tenttimällä yleisenä tenttipäivänä seuraavan kirjallisuuden: Aggarwal, Charu C.: Data Mining – The Textbook, 2015, Springer, Cham, luvut 9–12, 14–16.                   

 
Toteutustavat 

Luentojen videotallenteet, lähiopetuksena suoritettavat harjoitukset ja viikkokokeet, omatoimisesti suoritettavat ohjelmointitehtävät, kurssikuulustelu

 
Oppimateriaalit 

Tenttikirja, luentomateriaali, kontaktiopetuksessa jaettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

: Kurssikuulustelu ja ohjelmointiharjoitukset arvioidaan numeerisella asteikolla 0–5. Kurssikuulusteluun osallistuvien on suoritettava joko 2/5 ohjelmointitehtävää hyväksytysti ja osallistuttava harjoituksiin tai suoritettava 4/5 ohjelmointitehtävää hyväksytysti. Kurssin hyväksytty suorittaminen kurssikuulustelulla edellyttää vähintään 50% kurssikuulustelun maksimipisteistä. Lopullinen arvosana on joko kurssikuulustelun arvosana tai kurssikuulustelun ja kahden parhaan ohjelmointiharjoituksen tulosten keskiarvon painotettu keskiarvo suhteessa 60%–40%, kumpi vaan on parempi.

 
Edellytykset 

Johdatus algoritmiseen data-analyysiin (4 op) tai Lyhyt johdatus algoritmiseen data-analyysiin (3 op) tai Tiivis johdatus algoritmiseen data-analyysiin englanniksi (2 op). Data-analyysin todennäköisyyspäättely (tai vastaavat tiedot).

 
Ajankohta 

Syksy

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu:

  • Tietojenkäsittelytieteen maisteripuolen tutkinto-opiskelijoille
  • Jatkuville oppijoille, joilla on tietojenkäsittelytieteen perus- ja aineopinnot suoritettuna
  • Tietojenkäsittelytieteen kansainvälisissä maisteriohjelmissa oleville.
  • Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoille
 
Lisätietoja 

Opintojakso suoritetaan englanniksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa