Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2126220 Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi, 5 op 
Tunniste 2126220  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi  Lyhenne 2126220 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0239 Kulttuurintutkimus, mediakulttuuri 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Johanna Uotinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • on tutustunut keskeisimpiin media-aineistojen analyysiin soveltuviin teorioihin ja käsitteisiin ja osaa soveltaa niitä käytännössä
  • ymmärtää menetelmä- ja näkökulmavalintojen vaikutukset analyysin lopputulokselle
  • pystyy erittelemään mediasisältöjen keskeisiä ilmaisumuotoja ja vaikuttamisen keinoja
  • ymmärtää kriittisen medialukutaidon merkityksen
 
Sisältö 

Mediasisältöjen analyysin teoria, metodologia ja käytännön toteuttaminen, kirjallinen argumentointi, laajojen kokonaisuuksien hallinta ja muodostaminen omaksi tekstiksi, lähdekritiikki ja lähteiden käyttö, itsensä johtaminen ja ajankäytön suunnittelu sekä virtuaalinen yhteistyö sähköisissä työympäristöissä.

 
Suoritustavat 

Opintojakson voi suorittaa joko

1) kontaktiopintoina: luennot ja harjoitukset 12 t sekä opiskelijan omatoiminen työskentely (Moodle-tehtävät ja essee) 123 t,

tai

2) verkko-opintoina: opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t.

 
Arvosteluperusteet 

1) Kontaktiopetus: aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä harjoitustehtävien ja esseen ohjeistuksen mukainen tekeminen.

2) Verkkokurssi: aktiivinen osallistuminen verkko-opiskeluun sekä harjoitustehtävien ja esseen ohjeistuksen mukainen tekeminen.

 
Ajankohta 

Periodeissa 1-2 (kontaktiopetus)

Periodissa 4 (verkkokurssi)

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on pakollinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskeleville. Opintojakso on tarjolla myös osana mediakasvatuksen opintokokonaisuutta.

Opintojakso kuuluu yhtenä vaihtoehtona kulttuurintutkimuksen temaattisten opintojen teemaan Kulttuuriset esitykset ja tuotannot.
Opintojakson voi kiinnittää vain yhteen opintokokonaisuuteen (äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pakolliset kirjallisuuden aineopinnot, kulttuurintutkimuksen teema Kulttuuriset esitykset ja tuotannot tai Mediakasvatusmoduuli). Korvaavia suoritustapoja ei ole.

Kontaktiopetus:
Maksimissaan 30 opiskelijaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ensisijalla ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevat, joille suositellaan kurssin suorittamista kontaktiopetuksena.
Muille kuin perustutkinto-opiskelijoille (esim. JO-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat ja JOO-opiskelijat), varataan 5 paikkaa. Mikäli tämä kiintiö ei täyty, paikat täytetään perustutkinto-opiskelijoilla.

Verkkokurssi:
Maksimissaan 30 opiskelijaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Perustutkinto-opiskelijoille varataan 10 paikkaa. Ensisijalla ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevat.
Muille kuin perustutkinto-opiskelijoille (esim. JO-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat ja JOO-opiskelijat), varataan 20 paikkaa. Mikäli tämä kiintiö ei täyty, paikat täytetään perustutkinto-opiskelijoilla.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut J: Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi, SYKSY 2021  Verkkokurssi  Johanna Uotinen 
16.09.21to 13.00-15.00
18.11.21to 13.00-15.00
Ilmoittautuminen ei alkanut J:Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi, KEVÄT 2022  Verkkokurssi  Johanna Uotinen 
24.02.22to 13.00-15.00
28.04.22to 13.00-15.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa