Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2126146 Mediateknologian kulttuurinen tutkimus, 5 op 
Tunniste 2126146  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Mediateknologian kulttuurinen tutkimus  Lyhenne 2126146 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0239 Kulttuurintutkimus, mediakulttuuri 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Johanna Uotinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa keskeisimmät ihmislähtöisen mediateknologian kulttuurisen tutkimuksen lähestymistavat, lähtökohdat ja tavoitteet
  • osaa erotella teknologioihin liittyviä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja yksilöllisiä rakenteita ja käytäntöjä
  • pystyy analysoimaan ihmisten jokapäiväisiä teknologiasuhteita oppimaansa soveltaen
  • esittää oppimansa selkeässä kirjallisessa muodossa
 
Sisältö 

Keskeiset mediateknologian kulttuurisen tutkimuksen lähestymistavat. Oman teknologisen arjen havainnointi ja analysointi. Laajojen kokonaisuuksien hallinta, kirjallinen argumentointi, lähdekritiikki ja lähteiden käyttö sekä itsensä johtaminen ja ajankäytön suunnittelu.

 
Suoritustavat 

Kirjallisuus ja esseet: opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t.

 
Toteutustavat 

Esseet.

 
Oppimateriaalit 

Lukupaketti, joka ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä.

 
Arvosteluperusteet 

Esseiden tehtävänannonmukaisuus.

 
Ajankohta 

Itsenäinen työskentely- ja esseiden palautusaikataulu.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on pakollinen osa Mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineen perusopintoja. Opintojakson voi kiinnittää vain yhteen opintokokonaisuuteen (Mediakulttuuri ja viestinnän perusopinnot tai Mediakasvatuksen opintokokonaisuus). Korvaavia suoritustapoja ei ole.

Opintojakso kuuluu myös yhtenä vaihtoehtona kulttuurintutkimuksen temaattisten opintojen teemaan Kulttuuriset esitykset ja tuotannot.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli suomi. Opintojakson voi suorittaa myös kesällä.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa