Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2126144 Mediasisältöjen analyysi, 5 op 
Tunniste 2126144  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Mediasisältöjen analyysi  Lyhenne 2126144 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0239 Kulttuurintutkimus, mediakulttuuri 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Pertti Kuittinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää analyysin ja kritiikin välisen suhteen
 • kykenee erottelemaan, arvioimaan ja käyttämään mediasisältöjen analyysin keskeisiä kulttuuritieteellisiä välineitä
 • osaa soveltaa opintojaksolla kehittämäänsä medialukutaitoa yksityiskohtaisessa analyysissä
 • osaa yhdistää oppimansa perustelluksi, selkeäksi ja kieliasultaan hyväksi kirjalliseksi esitykseksi
 • on kehittänyt kykyään mediakriittisyyteen

Opintojakson työelämärelevanssisisältö: 

 • puhutun sisällön haltuunotto ja muistiinpanojen tekeminen 
 • itsenäinen tiedonhaku, lähteiden käyttö ja lähdekritiikki 
 • ongelman pohtiminen eri näkökulmista 
 • medialukutaito: kyky analysoida ja arvioida mediasisältöjä 
 • merkityksenanto: kyky ymmärtää ja luoda merkityksiä; merkitysten arviointi 
 • laajojen kokonaisuuksien muodostaminen omaksi tekstiksi, kirjallinen argumentointi 
 • kuormittumisen hallinta: kyky erottaa informaatio disinformaatiosta 
 • itsensä johtaminen ja ajankäytön suunnittelu 
 • perustoimisto-ohjelmien käyttötaidot 
 
Sisältö 

Analyysin ja kritiikin suhde. Kulttuuritieteissä käytetyt sisällön analyyttiset välineet. Mediasisältöjen ja -esitysten analyysin yleiset vaiheet. Kuvan analyysi. Journalistisen tekstin analyysi.

 
Suoritustavat 

Opintojakson voi suorittaa joko 
1) luentokurssina periodissa 3 (luennot 8 t, itsenäinen työskentely 16 t, oheismateriaali 3 t ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä 108 t) 
tai 
2) Verkkokurssina periodeissa 1–4 (27 t) ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä (108 t). Pyydä linkki ja kurssiavain vastuuopettaja Pertti Kuittiselta sähköpostitse (pertti.kuittinen ät uef.fi). 

 
Toteutustavat 

1) Luentokurssi
2) Verkkokurssi

 
Oppimateriaalit 

Oheismateriaali jaetaan ja suositeltava oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen ja verkkokurssin yhteydessä.

 
Arvosteluperusteet 

Harjoitustehtävän tehtävänannonmukaisuus.

 
Ajankohta 

1) Luennot periodilla 3. Viimeisellä luentokerralla jaettavassa tehtävänannossa ilmoitetaan harjoitustehtävän palautuksen määräpäivä (periodilla 4). 
2) Verkkokurssin voi suorittaa periodeilla 1–4 sekä kesäopintoina. 

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on vapaasti suoritettavissa, joko osana mediakulttuurin ja viestinnän perusopintokokonaisuutta tai osana mediakasvatuksen opintokokonaisuutta. 

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut J: Mediasisältöjen analyysi  Luento- ja harjoituskurssi  Pertti Kuittinen 
11.01.22ti 12.00-14.00
18.01.22ti 12.00-14.00
25.01.22ti 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa