Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2126144 Mediasisältöjen analyysi, 5 op 
Tunniste 2126144  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Mediasisältöjen analyysi  Lyhenne 2126144 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0239 Kulttuurintutkimus, mediakulttuuri 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Pertti Kuittinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää analyysin ja kritiikin välisen suhteen
  • kykenee erottelemaan, arvioimaan ja käyttämään mediasisältöjen analyysin keskeisiä kulttuuritieteellisiä välineitä
  • osaa soveltaa opintojaksolla kehittämäänsä medialukutaitoa yksityiskohtaisessa analyysissä
  • osaa yhdistää oppimansa perustelluksi, selkeäksi ja kieliasultaan hyväksi kirjalliseksi esitykseksi
  • on kehittänyt kykyään erottaa informaatio disinformaatiosta
 
Sisältö 

Analyysin ja kritiikin suhde. Kulttuuritieteissä käytetyt sisällön analyyttiset välineet. Mediasisältöjen ja -esitysten analyysin yleiset vaiheet. Kuvan analyysi. Journalistisen tekstin analyysi.

 
Suoritustavat 

Opintojakson voi suorittaa joko

1) luentokurssina periodissa 3 (luennot 8 t, itsenäinen työskentely 16 t, oheismateriaali 3 t ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä 108 t)

tai

2) Verkkokurssina periodeissa 1-4 (27 t) ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä (108 t). Pyydä linkki ja kurssiavain vastuuopettajalta (Pertti Kuittinen).

 
Toteutustavat 

1) Luentokurssi
2) Verkkokurssi

 
Oppimateriaalit 

Oheismateriaali jaetaan ja suositeltava oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen ja verkkokurssin yhteydessä.

 
Arvosteluperusteet 

Arvosteluperusteena on harjoitustehtävän tehtävänannonmukaisuus.

 
Ajankohta 

1) Luennot periodilla 3. Viimeisellä luentokerralla jaettavassa tehtävänannossa ilmoitetaan harjoitustehtävän palautuksen määräpäivä (periodilla 4).

2) Verkkokurssin voi suorittaa periodeilla 1-4.

 
Tarjontatieto 

Opintojakson voi suorittaa osana joko mediakulttuurin ja viestinnän perusopintokokonaisuutta tai mediakasvatuksen opintokokonaisuutta.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli suomi

Keväällä 2021 järjestetään vain verkkokurssi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut J: Mediasisältöjen analyysi  Luento- ja harjoituskurssi  Pertti Kuittinen 
11.01.22ti 12.00-14.00
18.01.22ti 12.00-14.00
25.01.22ti 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa