Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621431 Johdatus algoritmiseen data-analyysiin, 4 op 
Tunniste 3621431  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus algoritmiseen data-analyysiin  Lyhenne JAD 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää minkä tyyppisiä ongelmia voidaan ratkaista algoritmisen data-analyysin menetelmillä; yleisimpien data-analyysimenetelmien toimintaperiaatteet ja -edellytykset sekä niiden algoritmiset periaatteet; tiedonlouhinnan ja koneoppimisen edellytykset ja tavoitteet; sekä algoritmisen data-analyysin työnkulun.

Opiskelija osaa valita oikean analyysin tavoitteen (datan kuvailu vs. ennustavan mallin oppiminen) ja osaa valita yleisimmistä menetelmistä sopivimman sekä datalle parhaiten skaalautuvan. Osaa käyttää yleisimpiä data-analyysimenetelmiä oikein ja osaa tulosten analysoinnin perusteet

 
Sisältö 

Data-analyysin vaiheet. Kuvailevan ja ennustavan data-analyysin peruskäsitteet. Assosiaatiosääntöjen ja kattavien joukkojen louhinta. Yleisimmät ryhmittelyalgoritmit. Verkkojen analysoinnin perusteet. Päätöspuut, naiivi Bayes -luokkitelijat ja lineaariset luokittelijat. Ydinkikka. Tulosten merkitsevyyden testaus. Poikkeuksien havaitseminen ja analysointi. Yksityisyys ja syrjiminen data-analyysissä. Menetelmien tehokas toteutus 

 
Suoritustavat 

Luennot 21 h, kurssikuulustelu 4 h, laskuharjoitukset 10 h, omatoiminen työskentely 73 h. Kurssin voi suorittaa myös tenttimällä yleisenä tenttipäivänä seuraavan kirjallisuuden: Aggarwal: Data Mining – The Textbook. Springer, Cham, 2015, luvut 1, 4–6, 8, 10, 19.2 ja 20. Tan, Steinbach, Karpatne & Kumar: Introduction to Data Mining 2nd ed. Pearson Education, Harlow, 2020, luvut 1–6, 9 ja 10

 
Toteutustavat 

Lähiopetus, verkko-opetus, laskuharjoitukset

 
Oppimateriaalit 

Tenttikirjat, oheismateriaalit, kontaktiopetuksessa jaettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Harjoitustehtävistä suoritettava 40 % ja suorituksissa läsnäolopakko; ylimenevät harjoitustehtävät tuottavat lisäpisteitä tenttiin (maks. 10 lisäpistettä, huomioidaan vain hyväksytyssä tentissä). Tentti 0–5.                      

 
Edellytykset 

Tilastotieteen johdantokurssi (tai vastaavat tiedot), Tietorakenteet ja algoritmit I (tai vastaavat tiedot).                           

 
Ajankohta 

Kandidaattiopintojen 2. tai 3. vuoden kevät

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Johdatus algoritmiseen data‐analyysiin  Luento- ja harjoituskurssi  Pauli Miettinen  15.03.21 -18.06.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Johdatus algoritmiseen data‐analyysiin  Luento- ja harjoituskurssi  Pauli Miettinen  15.03.21 -18.06.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Johdatus algoritmiseen data-analyysiin  Yleinen tentti  Pauli Miettinen 
27.11.20pe 12.00-16.00
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Johdatus algoritmiseen data-analyysiin  Yleinen tentti  Pauli Miettinen 
27.11.20pe 12.00-16.00