Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621430 Tietojärjestelmän suunnittelu, 4 op 
Tunniste 3621430  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tietojärjestelmän suunnittelu  Lyhenne TJS 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Ymmärtää, miten ja miksi organisaatiot kuvaavat keskeiset tiedot, toiminnot, tietojärjestelmät ja teknologiat. Ymmärtää, miten kuvauksia hyödynnetään esimerkiksi tietojärjestelmien hankinnassa tai suunnittelussa. Ymmärtää mallinnuskielien (kuten Archimate, Unified Modeling Language ja YAML), mallien (kuten tietomallit) ja mallinnuselementtien (kuten käyttäytymis- ja rakenne-elementit) merkityksen tietojärjestelmien suunnittelussa. Ymmärtää erilaiset työprosessit (kuten Agile ja CMMI) ja kehitysputkien merkitys (esimerkkinä Azuren kehitysputket).

 
Sisältö 

Erilaiset (viite)kehykset auttavat kuvaamaan kohdealueen rakenteen ja määrittelevät keskeiset termit sekä auttavat kuvaamaan kohdealueen rakenteeseen kuuluvia entiteettejä ja niiden välisiä suhteita (puhutaan metamalleista) – opetellaan lukemaan erilaisia organisaation tietojen, toimintojen, tietojärjestelmien ja/tai teknologioiden kuvaamiseen tarkoitettuja (viite)kehyksiä kuten IT4IT ja TOGAF 9.2. Erilaiset mallinnuskielet laajentavat/syventävät metamallien kuvauskohteita – opetellaan tekemään erilaisia tietojärjestelmän suunnitteluun kuuluvia kaavioita esimerkiksi Archimate ja Unified Modeling Language (UML) kuvauskielillä. Erilaiset kehitysalusta, kuten Azure, tarjoavat erilaisia työprosesseja (kuten Agile) ja kehitysputkien avulla on mahdollista kehittää erilaisia sovelluksia DevOps-kehitystavalla. Lisäksi kehitysalustat auttavat erilaisten arkkitehtuurien omaksumisessa.

 
Suoritustavat 

Harjoitusten ja lopputyön tekeminen sekä opetukseen osallistuminen. Kurssilla ei ole tenttiä.                                       

 
Toteutustavat 

Itseopiskelua flipped learning -opetusmuodolla, jota tuetaan mikroluokassa tapahtuvalla opetuksella (14 h).                      

 
Oppimateriaalit 

Materiaalia jaetaan kurssin aikana ja se muodostuu pääasiassa julkisesti saatavissa olevasta aineistosta.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Johdatus tietojenkäsittelyyn

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa