Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621423 Laskennan perusmallit, 3 op 
Tunniste 3621423  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Laskennan perusmallit  Lyhenne LAP 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tietojenkäsittelyongelmien ja niiden ratkaisukeinojen teoreettinen mallintamisen rajoittuen käytännön ohjelmistotyössä sovellettaviin kuvausmenetelmiin ja syötteiden käsittelytekniikoihin (alkioanalyysi ja jäsennys).  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot äärellisistä automaateita ja säännöllisistä kielistä, pinoautomaateista ja kontekstittomista kielistä

 
Sisältö 

Tietojenkäsittelyteorian alkeiden hallinta. Säännöllisten kielten ja kontekstittomien kielten kuvaamisessa ja käsittelemisessä tarvittavien perusvälineiden ja -tekniikoiden hallinta. Käsitys laskettavuuden ja ratkeavuuden perusteista, Churchin-Turingin teesistä ja näiden keskeisistä perusteluista ja seurauksista.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen harjoituksiin ja loppukuulustelu

 
Toteutustavat 

Luentoja 22h, harjoituksia 10h

 
Oppimateriaalit 

Luentomuistiinpanot. Niiden ohella voi käyttää sopivia kirjoja, kuten:  Kozen D.C.: Automata and Computability (Springer, 1997) tai Hopcroft J.E., Motwani R., Ullman J.D.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 3rd Ed. (Pearson, 2006).

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana: 0-5. Kurssikoe tai sen uusintakoe 80%, tehdyt harjoitustehtävät 20%. Yleisissä kuulusteluissa harjoitustehtäviä ei enää huomioida

 
Edellytykset 

Johdatus tietojenkäsittelyyn, Tietorakenteet ja algoritmit I, Diskreetit rakenteet

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi 

 
Tarjontatieto 

Tämä opintojakso on avoin kaikille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa