Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352580 Solid State Physics, 4 op 
Tunniste 3352580  Voimassaolo 01.04.2018 -
Nimi Solid State Physics  Lyhenne SSP 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Vesa-Pekka Lehto 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kertoa millaisia atomisidoksia kiinteissä aineissa on ja miten ne vaikuttavat aineen ominaisuuksiin. Hän osaa käyttää Millerin indeksejä kidetasojen kuvaamiseen ja laskea kiderakenteesta syntyvän röntgendiffraktiokuvion. Lisäksi opiskelija tunnistaa kidevirheiden vaikutuksen aineen mekaanisiin ominaisuuksiin. Hän osaa kuvata fononien kulkua aineessa dispersiokäyrillä ja osaa kertoa mistä lämmönjohtavuus, lämpökapasiteetti ja lämpölaajeneminen syntyvät ja miten ne riippuvat mm. lämpötilasta. Opiskelija osaa soveltaa Druden mallia sähkönjohtavuuden kuvaamiseen ja selittää miten vyömalli syntyy. Hän osaa selittää, miten puolijohteet ja yksinkertaiset puolijohdekomponentit toimivat, miten kiinteän aineen magnetismi syntyy ja miten materiaalikoon pienentäminen vaikuttaa materiaaliominaisuuksiin.

 
Sisältö 

Atomisidokset kiinteissä aineissa, kiderakenteet ja Braggin laki, kiinteiden aineiden mekaaniset, termiset ja sähköiset ominaisuudet, puolijohteet, magneettiset materiaalit, nanorakenteet

 
Suoritustavat 

Laskuharjoitukset ja kirjallinen kuulustelu

 
Toteutustavat 

28 h luennot, 12 h harjoitukset

 
Oppimateriaalit 

Luentokalvot.

Philip Hoffmann: Solid state physics, an introduction, Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Weinheim, 2008.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Professori Vesa-Pekka Lehto

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020. 

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  K:Solid State Physics  Verkkokurssi  Vesa-Pekka Lehto  01.09.20 -10.12.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa