Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2, 5 op 
Tunniste 3622353  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Lyhenne DTN2 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hallitsee tilastollisen estimoinnin ja päättelyn perusteet riippumattoman ja riippuvan datan analyysissä

 
Sisältö 

Satunnaisotoksen yhteisjakauma, tunnusluku, otoskeskiarvo, otosvarianssi ja -kovarianssi ja niiden ominaisuudet, estimaattorin käsite ja sen keskeiset ominaisuudet (tyhjentävyys, harha, varianssi, keskineliövirhe ja tehokkuus). Suurten lukujen laki ja keskeinen raja-arvolause. Estimointimenetelmiä: suurimman uskottavuuden (Maximum likelihood) estimointi, pienimmän neliösumman estimointi ja Bayesilainen-estimointi.

 
Suoritustavat 

Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (115 h), aloitusluento (2 h), kontaktiopetusta 14 h, tentti 4 h

 
Toteutustavat 

Opiskelu tapahtuu opiskelijajohtoisesti. Ennen kontaktiopetusta opiskelija (1) opiskelee Moodlessa jaetun viikkokohtaisen materiaalin (mm. moniste, kalvot ja luentovideot), (2) tekee niihin liittyvän viikkokokeen ja (3) aloittaa viikon harjoitustehtävien tekemisen. Pienryhmissä käsitellään viikkokokeiden, harjoitustehtävien ja ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta verkkomateriaalissa epäselviksi jääneitä asioita. Pienryhmässä opiskelijalla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ennalta opiskeltuun materiaaliin liittyen. Opiskelija (4) palauttaa harjoitukset määräaikaa mennessä sekä harjoitusten palautuspäivän jälkeen (5) perehtyy tehtävien malliratkaisuihin ja tekee niiden perusteella omien ratkaisujensa itsearvioinnin. Kaiken kaikkiaan opiskelijan tulisi varata kontaktiopetuksen lisäksi n. 14 h/viikko omaa aikaa kurssin opiskeluun

 
Oppimateriaalit 

Moniste ja muu Moodlessa jaettu materiaali.

Morris H. DeGroot ja Mark J. Schervish 2012, Probability and statistics (4 painos), osia luvuista 5-10 tai Casella& Berger 2001. Statistical Inference (2. painos), osia luvuista 5-10

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana (0-5) perustuu joko (1) viikkotenttien, harjoitustehtävien ja tentin painotettuun keskiarvoon tai (2) pelkästään tenttiin niin, että arvosana on näistä parempi

 
Edellytykset 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, suositellaan myös Tilastotieteen peruskurssia

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille. Osanottajamäärää ei ole rajoitettu. Soveltuu myös jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tilastomenetelmiä tutkimuksessaan.

 
Lisätietoja 

Opetus ja materiaali on englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi vastata opintojakson tenttiin ja ratkaista harjoitustehtävät suomeksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Monimuoto-opetus  Markku Kuismin  22.03.22 -21.06.22
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Monimuoto-opetus  Markku Kuismin  22.03.22 -21.06.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa