Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2, 5 op 
Tunniste 3622353  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Lyhenne DTN2 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hallitsee tilastollisen estimoinnin ja päättelyn perusteet riippumattoman ja riippuvan datan analyysissä.

 
Sisältö 

Satunnaisotoksen yhteisjakauma, statistiikka, otoskeskiarvo, otosvarainssi ja -kovarianssi ja niiden ominaisuudet, estimaattorin käsite ja sen keskeiset ominaisuudet (harha, varianssi, keskineliövirhe ja tehokkuus). Suurten lukujen laki ja keskeinen raja-arvolause. Estimointimenetelmiä: suurimman uskottavuuden (Maximum likelihood) estimointi, pienimmän neliösumman estimointi, momenttimenetelmä ja Bayesilainen-estimointi. Väliestimointi ja hypoteesien testaus.

 
Suoritustavat 

Harjoitustehtävät ja tentti.

 
Toteutustavat 

Opetusta 32 h luentoja ja 16 h harjoituksia.

 
Oppimateriaalit 

Morris H. DeGroot ja Mark J. Schervish 2012, Probability and statistics (4 painos), osia luvuista 5-10 tai Casella& Berger 2001. Statistical Inference (2. painos), osia luvuista 5-10

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Luento- ja harjoituskurssi  Mika Hujo  08.03.21 -22.06.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Luento- ja harjoituskurssi  Mika Hujo  08.03.21 -22.06.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Yleinen tentti  Ville Hautamäki 
16.06.20ti 12.00-16.00
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Yleinen tentti  Ville Hautamäki 
16.06.20ti 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Yleinen tentti  Ville Hautamäki 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2  Yleinen tentti  Ville Hautamäki 
20.08.20to 12.00-16.00