Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, 5 op 
Tunniste 3622352  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1  Lyhenne DTN1 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on oppia data-analyysissä tarvittavan todennäköisyyslaskennan perusteita, erityisesti yksi- ja moniulotteisten satunnaismuuttujien matemaattista käsittelyä ja siihen tarvittavaa matriisilaskentaa.

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan data-analyysissä tarvittavaan todennäköisyyslaskentaan. Todennäköisyyden käsite. Yksiulotteiset jakaumat, muunnokset ja niiden jakauma, odotusarvo, varianssi, keskihajonta. Kaksiulotteinen jakauma, ehdollinen jakauma, marginaalijakauma, kovarianssi, korrelaatio ja riippumattomuus. Matriisilaskentaa. Moniulotteinen jakauma, sen odotusarvo, varianssi-kovarianssimatriisi sekä ehdolliset ja marginaalijakaumat. Moniulotteinen normaalijakauma ja sen keskeiset ominaisuudet.

 
Suoritustavat 

Tentti.

 
Toteutustavat 

Luentoja 2 t ja pienryhmä 14t

 
Oppimateriaalit 

Casella-Berger 2002, Statistical inference (chapters 1-4) tai DeGroot and Schervish, Probability and Statistics (Chapters 1-4). Kurssin yhteydessä jaettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Tilastotieteen peruskurssi, R-kurssi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1  Monimuoto-opetus  Mika Hujo  26.10.20 -29.01.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1  Monimuoto-opetus  Mika Hujo  26.10.20 -29.01.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1  Yleinen tentti  Mika Hujo 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1  Yleinen tentti  Mika Hujo 
20.08.20to 12.00-16.00