Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622352 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, 5 op 
Tunniste 3622352  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1  Lyhenne DTN1 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on oppia data-analyysissä tarvittavan todennäköisyyslaskennan perusteita, erityisesti yksi- ja moniulotteisten satunnaismuuttujien matemaattista käsittelyä ja siihen tarvittavaa matriisilaskentaa

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan data-analyysissä tarvittavaan todennäköisyyslaskentaan. Todennäköisyyden käsite. Yksiulotteiset jakaumat, muunnokset ja niiden jakauma, odotusarvo, varianssi, keskihajonta. Kaksiulotteinen jakauma, ehdollinen jakauma, marginaalijakauma, kovarianssi, korrelaatio ja riippumattomuus. Matriisilaskentaa. Moniulotteinen jakauma, sen odotusarvo, varianssi-kovarianssimatriisi sekä ehdolliset ja marginaalijakaumat. Moniulotteinen normaalijakauma ja sen keskeiset ominaisuudet.

 
Suoritustavat 

Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (115 h), aloitusluento (2 h), kontaktiopetusta 14 h, tentti 4 h.

 
Toteutustavat 

Opiskelu tapahtuu opiskelijajohtoisesti. Ennen kontaktiopetusta opiskelija (1) opiskelee Moodlessa jaetun viikkokohtaisen materiaalin (mm. moniste, kalvot ja luentovideot), (2) tekee niihin liittyvän viikkokokeen ja (3) aloittaa viikon harjoitustehtävien tekemisen. Pienryhmissä käsitellään viikkokokeiden, harjoitustehtävien ja ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta verkkomateriaalissa epäselviksi jääneitä asioita. Pienryhmässä opiskelijalla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ennalta opiskeltuun materiaaliin liittyen. Opiskelija (4) palauttaa harjoitukset määräaikaa mennessä sekä harjoitusten palautuspäivän jälkeen (5) perehtyy tehtävien malliratkaisuihin ja tekee niiden perusteella omien ratkaisujensa itsearvioinnin. Kaiken kaikkiaan opiskelijan tulisi varata kontaktiopetuksen lisäksi n. 14 h/viikko omaa aikaa kurssin opiskeluun

 
Oppimateriaalit 

Moniste ja muu Moodlessa jaettu materiaali. Casella-Berger 2002, Statistical inference (chapters 1-4) tai DeGroot and Schervish, Probability and Statistics (Chapters 1-4)

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana (0-5) perustuu joko (1) viikkotenttien, harjoitustehtävien ja tentin painotettuun keskiarvoon tai (2) pelkästään tenttiin niin, että arvosana on näistä parempi

 
Edellytykset 

Tilastotieteen johdantokurssi

 
Ajankohta 

Syyslukukausi.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille. Osanottajamäärää ei ole rajoitettu. Soveltuu myös jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tilastomenetelmiä tutkimuksessaan

 
Lisätietoja 

Opetus ja materiaali on englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi vastata opintojakson tenttiin ja ratkaista harjoitustehtävät suomeksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa