Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352618 Technical programming, 5 op 
Tunniste 3352618  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Technical programming  Lyhenne TPR 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Tuomas Lunttila 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssi perehdyttää tekniseen ja tieteelliseen ohjelmointiin C++ -kielellä. Kielen esittelyn jälkeen tutustutaan tärkeimpiin tietorakenteisiin ja niiden oliopohjaiseen toteutukseen tavoitteena, että opiskelija hallitsee kurssin suoritettuaan C++ kielen syntaksin, osaa toteuttaa oliopohjaisesti suunniteltuja ohjelmistoja C++ kielellä ja hallitsee C++ standardikirjaston käytön.

 
Sisältö 

Syötteet ja tulostus, muuttujat, funktiot, parametrit, tietorakenteet. Oliot ja luokat. Olio tietosäiliössä, tietosäiliön ja olioiden tallentaminen. Metodit ja operaattorit. Periytyminen. Dynaaminen muistihallinta ja poikkeustenkäsittely. Virtuaalifunktiot ja monimuotoisuus. Moniperintä. C++ standardikirjasto.  Esimerkkejä numeerisesta laskennasta erillisten kirjastojen avulla.

 
Suoritustavat 

Kotitehtävät.

 
Toteutustavat 

luennot  36 h, pienryhmäopetus 16 h, itsenäinen työskentely 88 h.

 
Oppimateriaalit 

Bjarne Stroustrup: Programming - Principles and Practice Using C++, Addison-Wesley, 2009.  Päivi Hietanen: C++ ja olio-ohjelmointi, 3. laitos. Docendo Finland.  Jan Skansholm: C++ direkt, 2. painos. Studentlitteratur. Luentomoniste ja web-sivut.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

Arvostelu: Arvostellut harjoitustehtävät.

 
Opettajat 

Tuomas Lunttila

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2021.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa