Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
3352617 Numerics in Computational Physics, 5 op 
Tunniste 3352617  Voimassaolo 01.04.2018 -
Nimi Numerics in Computational Physics  Lyhenne NCP 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Marko Johannes Vauhkonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee liukulukuesityksen ja sen rajoitteet
  • tuntee matriisihajotelmat ja niiden käytön lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisussa
  • tuntee iteratiivisia yhtälöryhmien ratkaisumenetelmiä
  • osaa ratkaista epälineaarisia yhtälöryhmiä
  • tuntee spline-interpoloinnin
  • hallitsee numeerisen integroinnin ja derivoinnin
  • osaa ratkaista yksinkertaisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä numeerisesti differenssi- ja elementtimenetelmällä
  • osaa soveltaa oppimaansa käytännön ongelmiin ja osaa ohjelmoida algoritmeja tietokoneella
 
Sisältö 

Liukulukuesitys, lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisu, matriisihajotelmat ja iteratiiviset menetelmät, epälineaaristen yhtälöryhmien ratkaisu, interpolointi, numeerinen integrointi ja derivointi, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaiseminen differenssimenetelmällä ja elementtimenetelmällä.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, laskuharjoitukset ja harjoitustyö.

 
Toteutustavat 

Luentoja 34 h, laskuharjoituksia 16 h.

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Prof. Marko Vauhkonen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Numerics in Computational Physics  Yleinen tentti  Marko Johannes Vauhkonen 
30.08.19pe 10.00-14.00