Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352515 Physics in Clinical Physiology and Neurophysiology, 5 op 
Tunniste 3352515  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Physics in Clinical Physiology and Neurophysiology  Lyhenne PCPN 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Petro Julkunen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1) hallitsee kliinisen fysiologian ja neurofysiologian diagnostisten mittausten, menetelmien ja laitteistojen pääperiaatteet: mm. hengityksen ja rasituksen tutkimukset, sydämen tutkimukset, aivosähköiset tutkimukset, lihassähköiset tutkimukset, ääreishermojen tutkimukset, unitutkimukset

2) ymmärtää em. diagnostiikassa käytettävien menetelmien rajoitukset ja käytännöt

3) kykenee soveltamaan fysiikkaa fysiologisten ja neurofysiologisten toimintojen kuvaamiseksi

4) hallitsee kliinisen fysiologian ja neurofysiologian laitteistojen fysikaaliset riskit, häiriöt ja erityisvaatimukset

 
Sisältö 

Diagnostiset tekniikat ihmisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimiseksi: mm. sydämen, lihasten ja hermoston sähköiset mittaukset, sekä verenkierron virtaus- ja painemittaukset, ja pulssioksimetria.

 
Suoritustavat 

kirjallinen kuulustelu

 
Toteutustavat 

30 t luentoja (sisältäen videoluentoja), 10 t harjoituksia, 3 t demonstraatiot

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali, oheismateriaali

Malmivuo & Plonsey, Bioelectromagnetism, 1995

Ed. Webster, Medical Instrumentation, Application and Design, 1995

Daube & Rubin, Clinical neurophysiology, 2009

 
Arvosteluperusteet 

0 (hylätty) - 5 (erinomainen)

 
Opettajat 

Petro Julkunen, professori

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2021 (2. periodi).

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa