Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3514017 Teollinen metsäbiotekniikka ja biojalostus, 6 op 
Tunniste 3514017  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Teollinen metsäbiotekniikka ja biojalostus  Lyhenne IndBiotech 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ari Pappinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää biopohjaisen raaka-aineen biojalostamisen periaatteet ja keskeiset teknologiat sekä ymmärtää teollisen biotekniikan perusteet sekä keskeiset sovellukset biopohjaisten kemikaalien, liikennepolttoaineiden, biopolymeerien,  ja muiden biopohjaisten tuotteiden ja materiaalien tuotannossa. Opiskelija ymmärtää myös materiaali ja energiavirtojen kulun teollisissa biojalostusprosesseissa. Opiskelija saa ymmärtämyksen nykyaikaisten biopohjaisten teollisten konseptien investointien kannattavuuden perusteista sekä hahmottaa metodologisen tutkimuskehyksen raaka-aineesta maksukyvyn tutkimuksessa.   

 
Sisältö 

Periaatteet ja keskeiset teknologiat biomassan fraktioinnissa, puun nesteyttämisessä, lämpökaasutuksessa ja biopohjaisten raaka-aineiden kemiallisissa prosesseissa. Materiaalin ja energian virrat biomassan jalostusprosesseissa. Periaatteet ja keskeiset teknologiat teollisessa biotekniikassa ja teknologian sovellukset biopohjaisessa teollisuudessa. Entsyymien, mikrobien ja sienten käyttö nykyaikaisessa biopohjaisessa tuotannossa elintarvike- ja rehuteollisuudessa, paperin ja sellun tuotannossa, lääkeaineteollisuudessa sekä tekstiili- ja energiasektorin erialoilla. Taloudelliset puitteet elinkelpoiselle biojalostukselle ja teollisen bioteknologian prosesseille. Perustaidot soluviljelmistä ja mikrobien hyödyntäminen biomateriaalien ja yhdisteiden muuntamisessa ja valmistuksessa.  

 
Suoritustavat 

Luennot 18 h, laaja henkilökohtainen tai ryhmätyö jostakin teollisesta prosessista josta tehdään raportti ja joka esitetään seminaarissa. Mahdolliset ekskursiot sovitaan luennoilla. Kurssiarviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

 
Oppimateriaalit 

Industrial Biotechnology.  Approach to Clean Technology, by Jogdand, S.N. Himalaya Publishing House 2006. pp 300.  Print ISBN  9788183184250; eBook ISBN  9789350435304 

Luennot ja muu opettajan jakama materiaali. 

 

 
Arvosteluperusteet 

0–5. Loppuarviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

 
Opettajat 

Ari Pappinen, vierailevat luennoijat 

 
Edellytykset 

Suositellaan, mutta ei pakollinen: 3123155 Plant Bioactivity and Methodology

 
Ajankohta 

Joka vuosi, seuraavan kerran keväällä 2021.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Luennot pidetään ja kirjalliset työt kirjoitetaan englanniksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J, K: Teollinen metsäbiotekniikka ja biojalostus  Luento- ja harjoituskurssi  Ari Pappinen  23.04.21 -18.05.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa