Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311322 Hyvinvointioikeuden ja sosiaalityön moniammatillinen klinikka, 5 op 
Tunniste 5311322  Voimassaolo 01.01.2016 -
Nimi Hyvinvointioikeuden ja sosiaalityön moniammatillinen klinikka  Lyhenne Hyvinvointioike 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0302 Hallinto-oikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K) 

Opettajat
Nimi
Taru Kekoni 
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen 
Elisa Tiilikainen 
Heidi Vanjusov 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssilla perehdytään vanhus- ja päihdetyön oikeudellisiin lähtökohtiin sekä näiden asiakasryhmien kanssa tehtävän oikeudellisen ja sosiaalityöhön kiinnittyvän neuvonnan erityispiirteisiin.

Klinikkatoimintaan osallistujat opettelevat toimimaan moniammatillisena työparina ja hahmottamaan omaa rooliaan tiimin jäsenenä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuomaan pääaineestaan riippuen esille joko perustellun oikeudellisen tai sosiaalityön ammatillisen näkemyksensä konkreettisista asiakastilanteista moniammatillisessa tiimissä.

Opiskelija oppii valmistautumaan asiakastapaamisiin ja raportoimaan niistä, sekä oppii monialaisen asiakastyön sekä vanhus- ja päihdetyön asiakkaan kohtaamiseen liittyviä perusvalmiuksia. Hän ymmärtää oikeudellisen ja sosiaalityöhön kiinnittyvän tiedon merkityksen sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä ja opettelee hahmottamaan asiakaskertomuksista konkreettiset oikeudellisen ja sosiaalisen ohjauksen tarpeet ja soveltamaan oikeudellista ja sosiaalityön ammatillista tietoa käytännön ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

 
Sisältö 

Vanhus- ja päihdetyön oikeudelliset lähtökohdat. Moniammatilliseen asiakastyöhön osallistuminen ja siihen valmistautuminen. Oikeudellisen ja sosiaalityöhön kiinnittyvän neuvonnan antaminen vanhus- ja päihdetyön asiakkaille.

 
Suoritustavat 

Aiheeseen johdattelevat luentotallenteet, ennakkotehtävä, pakolliset luennot (12 h), luentoihin liittyvät tehtävät sekä pakollinen asiakastyöhön tutustuminen (3 h). Kurssia luennoidaan videoyhteyden kautta sekä Joensuussa että Kuopiossa. Opiskelija voi valita kummalla kampuksella opetukseen osallistuu. Asiakasneuvontaan valmistautuminen yhdessä työparin kanssa, asiakasneuvonta työpareittain sekä raportointi. Pakollinen kurssin lopussa pidettävä purkuseminaari (6h), johon voi osallistua joko jommallakummalla kampuksella.

Asiakastyötä tehdään opettajien ohjauksessa ja valvonnassa.

Kurssi järjestetään sosiaalioikeuden ja sosiaalityön oppiaineiden yhteistyönä ja moniammatilliset työparit muodostetaan oikeustieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoista.

Klinikkatyöskentelyn toimipisteitä on sekä Joensuussa että Kuopiossa, joten kurssille osallistuminen voi edellyttää matkustusvalmiutta. Laitokset korvaavat mahdolliset matkustuskustannukset opiskelijoilleen.

Kurssilla on käytössä Moodle-alusta, jonka kurssiavain on kurssin koodi. Kurssin ennakkomateriaali on löydettävissä Moodlesta noin viikkoa ennen luentojen alkamista.

 
Oppimateriaalit 

Oheiskirjallisuutena käytetään opintojakson opettajien erikseen Moodlessa ilmoittamaa materiaalia  

Säädökset: 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

Hallintolaki (434/2003)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 

Mielenterveyslaki (1116/1990) 

Päihdehuoltolaki (41/1986) 

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Heidi Poikonen, Taru Kekoni ja Elisa Tiilikainen

 
Edellytykset 

Kurssille otetaan ainoastaan sosiaalityön tai oikeustieteiden pääaineopiskelijoita (HTK/HTM tai ON/OTM).

Sosiaalityön opiskelijat voivat suorittaa kurssin sosiaalityön syventäviin erityisalaopintoihin kuuluvana kurssina.

Oikeustieteiden opiskelijoille suositellaan suoritettavaksi ennen kurssille osallistumista seuraavien kurssien suorittamista; sosiaalioikeus, yleinen osa (5311308), sosiaalioikeus, sosiaaliturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut (5311309) ja vanhuus- ja edunvalvontaoikeus (5311323).  Etusijalla ovat oikeustieteiden opiskelijoiden kiintiössä ovat kyseiset kurssit suorittaneet opiskelijat. Sosiaalityön opiskelijat valitaan maisterivaiheeseen suoritettujen opintopisteiden perusteella.

 
Lisätietoja 

Kurssille otetaan enintään 10 oikeustieteiden ja 10 sosiaalityön opiskelijaa, ilmoittautuminen WebOodissa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa