Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
3352579 Introduction to nanotechnology, 5 op 
Tunniste 3352579  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Introduction to nanotechnology  Lyhenne INT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Joakim Riikonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää

  • miten nanokokoluokan rakenteet vaikuttavat materiaalien mekaanisiin, termodynaamisiin, optisiin, kemiallisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin ja miten näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa.
  • miten nanopartikkelit käyttäytyvät erilaisissa systeemeissä.
  • monien nanomateriaalien valmistus- ja karakterisointimenetelmien toimintaperiaatteet.
  • Riskit joita nanomateriaaleihin liittyy.
 
Sisältö 

Materiaalien nanokoon rakenteet mahdollistavat monenlaisia mielenkiintoisia sovelluksia. Kurssilla käsitellään laajasti nanoteknologiaan liittyviä ilmiöitä, materiaaleja, tutkimusmenetelmiä, sovelluksia ja riskejä. Kurssin sisältöön kuuluvat nanokoon vaikutukset materiaalien mekaanisiin, termodynaamisiin, optisiin, kemiallisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin; nanopartikkelit, -putket ja –kalvot sekä nanopartikkelisysteemien ominaisuudet; nanorakenteiset materiaalit; nanomateriaalien valmistus; karakterisointimenetelmät; turvallisuus; sovelluksia.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu ja raportit laboratoriodemonstraatiosta

 
Toteutustavat 

Luentoja 34 h, laboratoriodemonstraatioita 10 h

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali. B.S. Murty, P. Shankar, Baldev Raj, B B Rath, James Murday: Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, Springer, 2013.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Joakim Riikonen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2019.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

Korvaa aiemman ”nanoparticle technology” –kurssin.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K:Introduction to nanotechnology  Luento- ja harjoituskurssi  Joakim Riikonen  28.10.19 -17.01.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa