Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621410 Diskreetit rakenteet, 5 op 
Tunniste 3621410  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Diskreetit rakenteet  Lyhenne DSR 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija:

  • Ymmärtää propositiologiikan ja predikaattilogiikan perusteorian sekä keskeisimmät merkintätavat ja osaa käyttää loogisen päättelyn perustyökaluja, kuten totuustauluja ja Karnaugh’n karttoja
  • Ymmärtää joukko-opin, funktioiden sekä relaatioiden määritelmät ja merkintätavat, perusteorian sekä niiden merkityksen
  • Hallitsee kombinatoriikan teorian sekä osaa soveltaa teoriaa käytäntöön
  • Hallitsee graafiteorian (verkkoteorian) sekä osaa soveltaa teoriaa käytäntöön
  • Hallitsee matemaattisen induktion
 
Sisältö 

Propositio- ja predikaattilogiikka, joukko-oppi, funktiot ja relaatiot, kombinatoriikka, graafiteoria, matemaattinen induktio

 
Suoritustavat 

Monimuoto-opetus flipped classroom -menetelmällä. Verkossa opiskeltavat opetusvideot sekä verkossa jaettava opetusmateriaali. Viikoittain yksi kontaktiopetusluento (2h) Laskuharjoitukset kontaktiopetuksena 7x2h. Kaksi välikoetta (2x2h) tai loppukoe (4h). Omatoimisen opiskelun määrä noin 97,5h.

 
Toteutustavat 

Monimuoto-opetus. Videoluennot, harjoitukset kontaktiopetuksena. Harjoitustehtävät ja niiden oikeat vastaukset käsitellään ainoastaan harjoitustilaisuudessa

 
Oppimateriaalit 

Videoluennot, luentomateriaali, luentomuistiinpanot

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arvostelu tehdään välikokeiden tai loppukokeen sekä harjoitustehtävien perusteella. Harjoitustehtävien pisteitä saa kerättyä, kun tekee harjoitustehtävät ja osallistuu harjoitusten kontaktiopetuksiin.

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tietojenkäsittelytieteen tutkinto-opiskelijoille sekä sivuaineopiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli: Suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa