Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352754 Sovelletun fysiikan tilastollinen data-analyysi, 4 op 
Tunniste 3352754  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Sovelletun fysiikan tilastollinen data-analyysi  Lyhenne Sovelletun fysi 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Santtu Mikkonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssi antaa tilastollisia työkaluja fysikaalisten muuttujien mittausaineistojen analyysiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tilastollisen analyysin peruskäsitteet sekä yleisimmät eksploratiiviset mittausaineistojen analyysimenetelmät. Opiskelija osaa soveltaa opittuja menetelmiä omaan mittausaineistoonsa, arvioida käytettyjen menetelmien soveltuvuuden aineistoon ja todistaa niiden validiuden kyseiseen tilanteeseen tilastollisesti pätevällä tavalla sekä raportoida tulokset tieteellisessä julkaisussa tai opinnäytetyössä.

 
Sisältö 

Kertauksena tilastollisen analyysin peruskäsitteet: keski- ja hajontaluvut, jakaumat, pitkittäis- ja poikittaisaineistot. Yleisimmät eksploratiiviset yksi- ja monimuuttujaiset aineiston tarkastelumenetelmät, regressio-, varianssi- ja kovarianssianalyysi sekä aikasarja-analyysin ja faktorianalyysin perusteet. Mallin validiteetin tarkistaminen ja tulosten tieteellinen raportointi.

 
Suoritustavat 

 Verkkokurssi johon kuuluvat laskuharjoitukset sekä projektityö.

 
Toteutustavat 

Verkkoluennot ja seminaarit (10 h), laskuharjoitukset ja vertaisryhmätyöskentely (28 h), lopputyön kirjoittaminen ja vertaisarviointi (30 h) ja omatoiminen opiskelu (40 h).

 

 
Oppimateriaalit 

Moodle-ympäristössä jaettu materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Santtu Mikkonen

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2019

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Opetuskieli englanti.

Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa