Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311930 J: Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia, 5 op 
Tunniste 5311930  Voimassaolo 01.01.2016 -
Nimi J: Rikollisuuden ja kontrollipolitiikan historia  Lyhenne J: Rikollisuude 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Miikka Vuorela 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hahmottaa rikollisuuden aikaan ja paikkaan sidottuna yhteiskunnallisena ilmiönä ja ymmärtää rangaistuksen ja kontrollipolitiikan käytön sen ehkäisemisessä. Opiskelija ymmärtää, miten rikosoikeudellinen järjestelmä mukautuu yhteiskunnan muutokseen ja toisaalta vaikuttaa siihen. Opiskelija tuntee rikollisuuden ja rangaistusjärjestelmän pitkän aikavälin kehityksen ja osaa arvioida rikollisuuden vähentämisessä käytettävien keinojen tehokkuutta historiallisesta näkökulmasta. Opiskelija tuntee keskeisimmät historiallisen kriminologian rikollisuusselitykset ja rangaistusjärjestelmän kehityksen taustalla vaikuttaneet ideologiat.

 
Sisältö 

Opintojaksolla käsitellään rikollisuuden pitkän aikavälin kehitystä ja sitä selittäviä teorioita sekä kontrollipolitiikan muutoksia. Erityistä huomiota kiinnitetään suomalaiseen rikollisuuteen ja sen erityispiirteisiin. Seminaarityöt voivat käsitellä esimerkiksi yksittäisiä ajanjaksoja, rangaistusmenetelmiä tai rikoslajeja, kriisiaikojen kontrollipolitiikkaa ja historiallisia rikollisuusselityksiä. Vaihtoehtona on myös laatia henkilökuva jostakin aiheen kannalta keskeisestä henkilöstä (esim. Cesare Beccaria, Inkeri Anttila).

 
Suoritustavat 

Pakolliset johdantoluennot ja seminaari. Opiskelijat osallistuvat johdantoluennoille, joiden lopuksi jaetaan aiheet. Johdantoluentojen ja seminaari-istuntojen välillä on seminaaritöiden laatimiselle varattu aika. Opiskelijat laativat pareittain kirjallisen seminaarityön ja esittävät sen suullisesti. Jokainen pari myös opponoi toisen parin seminaarityötä.

 
Opettajat 

Miikka Vuorela

 
Lisätietoja 

Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa, ilmoittautuminen WebOodissa. Mikäli suoritat kriminologian perusopintokokonaisuutta, mainitse siitä ilmoittautumisen lisätiedoissa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa