Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5215215 Business Draft, 5 op 
Tunniste 5215215  Voimassaolo 01.01.2016 -
Nimi Business Draft  Lyhenne Business Draft 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0324 Liiketaloustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kauppatieteet, Joensuu (J) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää innovoinnin/tuotekehityksen, uuden tuotteen/palvelun/liiketoimintamallin kaupallistamisen ja siihen perustuvan yrittäjyyden peruslähtökohdat

- osaa arvioida uuden liiketoiminnan synnyttämisen edellytyksiä, ymmärtää sen ketterää kehittämistä sekä osaa tehdä kehittämiseen liittyviä kokeiluja

- osaa projektin hallinnan perusteet

- on kehittänyt valmiuksiaan toimia tiimissä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta niin omaan työskentelyyn kuin muiden tiimien työskentelyyn liittyen

 
Sisältö 

- innovoinnin, innovaation kaupallistamisen, asiakaslähtöisen liiketoiminnan synnyttämisen ja sen ketterän kehittämisen perusteet ja edellytykset

- kokeilut

- projektinhallinta

- tiimityöskentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 
Suoritustavat 

- lähitapaamiset (kasvokkain ja/tai verkossa, sovitaan tarpeen mukaan)

- verkkototeutus: omatoiminen ja ryhmätyöskentely

- oppimistehtävät

tai 

- osallistuminen Draft-ohjelmaan sekä sen osoittaminen, että käynyt ohjelmassa läpi kurssilla vaaditut teemat (www.draftprogram.com) 

tai

- yhdistelmä Draft-ohjelmaan osallistumisesta sekä Business Draft –kurssin tehtävien tekemisestä

 

Kokonaistuntimäärä 135 t

 
Toteutustavat 

- lähitapaamiset (kasvokkain ja/tai verkossa, sovitaan tarpeen mukaan)

- verkkototeutus

- tutustuminen oppimateriaaliin

- omatoiminen ja ryhmätyöskentely

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaali, muu erikseen ilmoitettava materiaali

 
Arvosteluperusteet 

Yksin ja ryhmässä tehtävät oppimistehtävät hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Opetus on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille. Kurssi kuuluu Yrittäjyyden sivuaineopintokokonaisuuteen.

 
Avainsanat 

Innovointi, ideoiden ja liiketoiminnan kehittäminen, projektin hallinta, tiimityöskentely, kokeilu

 
Kampus 

Joensuu ja Kuopio

 
Lisätietoja 

Tämän kurssin suoritettuaan, opiskelija ei voi sisällyttää opintokokonaisuuteensa opintojaksoja 5215220 Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen ja 5215221 Ideasta asiakastyöhön.

Opetuksen kieli: suomi / englanti (voi suorittaa myös englannin kielellä) 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa