Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311419 J: Oikeussosiologia ja kriminologia, 5 op 
Tunniste 5311419  Voimassaolo 01.01.2016 - 31.07.2021
Nimi J: Oikeussosiologia ja kriminologia  Lyhenne J: Oikeussosiol 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0404 Lainsäädäntötutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Miikka Vuorela 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii hahmottamaan oikeuden, oikeudelliset instituutiot ja oikeudelliset käytännöt yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija ymmärtää oikeussosiologisen tutkimuksen oikeustieteelle tuottaman lisäarvon ja tiedostaa, että oikeutta voidaan tutkia myös yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Opiskelija tuntee oikeussosiologian keskeisimmät tutkimuskysymykset ja tutkimustradition.

Opiskelija ymmärtää rikollisuuden laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija tuntee kriminologian yleisimmät rikollisuusselitykset. Opiskelija tiedostaa rikollisuuden vähentämisen ja rikoksentorjunnan mahdollisuudet ja rajoitukset.

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu kahdesta kokonaisuudesta, oikeussosiologiasta ja kriminologiasta.
Oikeussosiologia on monialainen tutkimussuuntaus, jonka tutkimuskohteena on oikeus yhteiskunnallisessa kontekstissa. Oikeussosiologia pyrkii selittämään oikeudellisten ilmiöiden syitä ja seurauksia sekä ymmärtämään niiden vuorovaikutussuhteita. Oikeussosiologia tarjoaa oikeustieteelle oikeusdogmatiikkaa laajemman näkökulman oikeuteen ja täydentää siten perinteistä lainoppia. Oikeussosiologiassa hyödynnetään yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä ja teorioita, ja se voidaankin nähdä osana sekä yhteiskuntatieteitä että oikeustiedettä. Oikeussosiologiassa tutkitaan esimerkiksi oikeudellisten instituutioiden syntyä, konfliktinratkaisun teoriaa ja lakimieskunnan yhteiskunnallista asemaa.

Oikeussosiologian lähiala, kriminologia on tieteenala, joka tutkii rikollisuuden syitä, seurauksia ja ehkäisemistä. Kriminologia on korostuneen monitieteinen tutkimusala, jossa hyödynnetään esimerkiksi sosiologiaa, lääketiedettä, psykologiaa, kasvatustiedettä ja oikeustiedettä. Kriminologiaa ei siis yhdistä tietty menetelmä tai teoriasuuntaus, vaan yhteinen tutkimuskohde. Kriminologian tavoitteena on vähentää rikollisuudesta aiheutuvia haittoja, ja se onkin läheisessä yhteydessä kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon. Oikeustieteen vahvuudeksi on katsottu olevan tutkimus, jossa annetaan kriminaalipoliittisia toimenpidesuosituksia kriminologisen tutkimustiedon perusteella.

 
Suoritustavat 

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kevätlukukaudella järjestettävällä luentosarjalla (16 t) ja sen yhteydessä laadittavalla oppimispäiväkirjalla. Oppimispäiväkirjasuoritus edellyttää läsnäoloa kaikilla luennoilla Joensuussa tai Kuopiossa.

Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa Digicampus-tentillä kolme kertaa lukuvuoden aikana. Tenttimahdollisuuksia on yksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Digicampus-tentin voi suorittaa alla mainittuina tenttipäivinä ja sen suorittamiseen on aikaa 12 tuntia, kello 8:00–20:00.

Digicampus-tentit ovat: 15.10., 11.2. ja 15.4. Digicampus-tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. 15.4. tenttiä ei järjestetä, oppimispäiväkirjan voi palauttaa joustavasti kevätlukukauden aikana, ks. opintojakson Digicampus-sivu.

 
Oppimateriaalit 

Kaijus Ervasti: Lakimies, oikeus, yhteiskunta. Edita 2017.

Janne Kivivuori, et. al.: Kriminologia – rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Gaudeamus 2018.

Opintojaksolla on käytössä Digicampus-kurssialusta. Kurssialustan salasana on ”OSK2016”.

 

 
Opettajat 

Miikka Vuorela

 
Lisätietoja 

Opintojakso on 1.8.2016 alkaen pakollinen kaikille ON-tutkintoa suorittaville.

Luennot välitetään Kuopion kampukselle ja tallennetaan.

Kevät 2021:

Opintojakson luentotallenteet tulevat katsottaviksi Digicampus-sivulle. Opintojakson voi suorittaa katsomalla luentotallenteet ja laatimalla oppimispäiväkirjan kevätlukukauden aikana. Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa Digicampus-tenttinä 11.2.

 

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa