Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622349 Spatiaalinen tilastotiede, 5 op 
Tunniste 3622349  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Spatiaalinen tilastotiede  Lyhenne SPT 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Ymmärtää spatiaalisen aineiston erityispiirteet mallintamisen näkökulmasta. Oppia miten spatiaalisen datan erityispiirteitä voidaan ottaa huomioon mallintamisessa. Spatiaalisen ilmiön ennustaminen.

 
Sisältö 

Johdatus geostatistiikassa ja spatiaalisten pisteprosessien analyysissä käytettäviin malleihin ja menetelmiin. Todellisiin datoihin perustuvia esimerkkejä ja harjoituksia R- ohjelmalla.

 
Suoritustavat 

Harjoitukset ja tentti 

 
Toteutustavat 

Luennot (28 h), harjoitukset (14 h)

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste, joka pohjautuu pääosin oppikirjoihin Illian, Penttinen, Stoyan & Stoyan 2008. Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns ja Diggle, P.J. and Ribeiro, P.J. Jr. 2007. Model-based geostatistics.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 ja 2, R-kurssi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  (JOENSUU): Spatiaalinen tilastotiede  Luento- ja harjoituskurssi  Adil Yazigi  08.03.21 -18.06.21
  (KUOPIO): Spatiaalinen tilastotiede  Luento- ja harjoituskurssi  Adil Yazigi  08.03.21 -18.06.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa