Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622111 Tilastotieteen perusteet englanniksi, 5 op 
Tunniste 3622111  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tilastotieteen perusteet englanniksi  Lyhenne BCS 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMonialaiset opinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää tilastollisen analyysin ja päättelyn perusideat ja hallitsee yksinkertaisimmat analyysimenetelmät. Opiskelijalla on edellytykset omaksua vaativampia tilastotieteen ja datatieteen menetelmiä

 
Sisältö 

Todennäkösyyslaskennan perusteet. Otantajakaumat. Johdanto estimointiin ja hypoteesien testaukseen. Populaation keskiarvoon (=odotusarvo) ja osuuteen liittyvä päättely. Kaksiulotteisten taulukoiden analyysi. Regressiomenetelmien alkeet (Regressioanalyysi, varianssianalyysi, logistinen regressio ja sekamalli)

 
Suoritustavat 

Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (113 h), aloitusluento(2 h) kontaktiopetusta (16 h) luentotentti (4 h). Kurssi voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti tenttimällä kurssimateriaali yleisenä tenttipäivänä.

 
Toteutustavat 

Opiskelu tapahtuu opiskelijajohtoisesti. Ennen pienryhmää opiskelija (1) opiskelee Moodlessa jaetun viikkokohtaisen materiaalin (mm. moniste ja luentovideot), (2) tekee niihin liittyvän viikkokokeen ja (3) aloittaa viikon harjoitustehtävien tekemisen. Pienryhmissä käsitellään viikkokokeiden, harjoitustehtävien ja ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta verkkomateriaalissa epäselviksi jääneitä asioita. Pienryhmässä opiskelijalla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ennalta opiskeltuun materiaaliin liittyen. Opiskelija (4) palauttaa viikkoharjoitukset määräpäivään mennessä sekä (5) perehtyy määräpäivän jälkeen malliratkaisuihin ja tekee niiden perusteella omien ratkaisujensa itsearvioinnin. Kaiken kaikkiaan opiskelijan tulisi varata kontaktiopetuksen lisäksi n. 10 h/viikko omaa aikaa kurssin opiskeluun.                    

 
Oppimateriaalit 

Luentomoniste ja muu Moodlessa jaettu materiaali.

Moore, McCabe and Craig (2012): Introduction to the practice of statistics, 7th edition. Valitut osat luvuista 4-15.

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana 0-5. Arvosana perustuu joko (1) viikkotenttien, harjoitustehtävien ja tentin painotettuun keskiarvoon tai (2) pelkästään tenttiin niin, että arvosana on näistä parempi. 

 
Edellytykset 

Tilastollisen kuvailun ja otannan perusteet. Opiskelijat joilla ei ole näitä pohjatietoja voivat lukea etukäteen esim. kurssikirjan ensimmäisen osan ”Looking at data”

 
Ajankohta 

Syyslukukaudella. Kurssia voi tenttiä läpi vuoden

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille. Osanottajamäärää ei ole rajoitettu. Soveltuu jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tilastomenetelmiä tutkimuksessaan.

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli: Englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  (KUOPIO): Tilastotieteen perusteet englanniksi  Monimuoto-opetus  Mika Hujo  07.09.21 -10.12.21
  (JOENSUU): Tilastotieteen perusteet englanniksi  Monimuoto-opetus  Mika Hujo  07.09.21 -10.12.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa