Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8013300 Advanced English Academic and Professional Communication for Applied Physics, Computer Science and Environmental Science, 2 op 
Tunniste 8013300  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Advanced English Academic and Professional Communication for Applied Physics, Computer Science and Environmental Science  Lyhenne AEAPC/APCSES 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, Kuopio (K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • Kehittää tieteellisen kirjoittamisen osaamistaan englanniksi erilaisten harjoitusten avulla
  • Kirjoittaa oman alansa tutkimusperustaisen tieteellisen tekstin englanniksi riittävällä sujuvuudella
  •  Harjoittaa esiintymistaitojaan laatimalla ja pitämällä oman alan tutkimusperustaisen tieteellisen esitelmän
  • Käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen
  • Antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella
  • Ottaa huomioon kulttuurin vaikutukset viestintään monikulttuurisessa työympäristössä
 
Sisältö 

Opintojaksolla käydään läpi kulttuurin vaikutusta viestintään, akateemisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä tieteellisen kirjoittamisen osa-alueita. Käydään läpi keskeisiä englannin rakenteita sekä tarvittavia kieliopillisia seikkoja. Lisäksi harjoitellaan oman alan tieteellistä suullista ja kirjallista viestintää.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %. 

Kurssipaikan varmistaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Opintosuoritus katsotaan keskeytyneeksi, kun opiskelija on ollut poissa sallittua enemmän tai ei ole palauttanut tehtäviä annetussa määräajassa. Tällöin opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua opintojakson tenttiin eikä uusintatenttiin.

Opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat:

8010010 AEAPC AHOT-näyttökoe

Jos sinulla mielestäsi jo on tutkintovaatimuksen edellyttämä osaaminen, voit harkita AEAPC AHOT-näyttökokeeseen osallistumista. Kuhunkin AHOT-näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran opiskelun aikana.

 

 
Toteutustavat 

Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 24 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssilla on pienryhmäopetusta, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, joista peritään maksu, verkkoaineisto tai jokin näistä. 

 

 
Arvosteluperusteet 

Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen hyv/hyl, suullinen esitelmä hyv/hyl ja kirjoitustyö hyv/hyl. Kaikista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija hallitsee sekä englanninkielisen tieteellisen kirjoittamisen perusteet että tieteellisen esitelmän laatimisen perusteet. Lisäksi opiskelija kykenee kohtuullisen selkeään ja täsmälliseen kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun omaan alaansa liittyvistä tieteellisistä aihepiireistä. 

Mikäli opiskelijan suoritus on hylätty, on opiskelijalla oikeus osallistua uusintatenttiin.

 
Edellytykset 

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti). EARS (opintojakso tai näyttökoe) tulee olla suoritettuna ennen opintojaksoa tai sitä vastaavaa AHOT-näyttökoetta.

 
Ajankohta 

4. vuosikurssi (maisterin tutkinto)

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille pois lukien kansainväliset maisteriohjelmat.

 
Lisätietoja 

Korvaavuuksista päättää kielikeskus.

Opintojakson vastuuopettaja voi myöntää poikkeuksen opetussuunnitelman mukaisesta suoritustavasta erityisen painavasta syystä.

Opetuksen kieli on englanti

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Kuopio: Advanced English Academic and Professional Communication for Applied Physics, Computer Science and Environmental Science  Monimuoto-opetus  Satu Tuomainen  17.03.21 -30.04.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa