Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
3513148 Metsätieteiden tutkimusmenetelmät, 3.5 op 
Tunniste 3513148  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Lyhenne ResMethForSc 
Laajuus3.5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Blas Mola 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hamilton, Lawrence C.   Regression with graphics a second course in applied statistics   1992  - Saatavuus
     Wonnacott, Ronald J.; Wonnacott Thomas H.  Introductory statistics, 4th edition   1985  - Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee metsätieteen alan tutkimusmenetelmien perusteet ja osaa arvioida erilaisten tutkimus- ja otantamenetelmien sekä koejärjestelyjen sopivuutta tutkimusongelmiin. Opiskelija ymmärtää biometrian ja mallituksen menetelmiä ja osaa soveltaa R-ohjelmoinnin perusteita mallinnukseen ja aineiston analysointiin. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti tutkimustulosten luotettavuutta ja virhelähteitä. Opiskelija on tutustunut paikkatietojärjestelmien ja kaukokartoituksen perusteisiin ja osaa käyttää paikkatietojärjestelmiä spatiaalisten ongelmien ratkaisemisessa ja metsätieteen alan sovellutuksissa.

 
Sisältö 

Tutkimusmenetelmät, biometria, ekosysteemin mallintaminen, R-ohjelmointi, GIS, kaukokartoitus.

 
Suoritustavat 

Luennot: tutkimus, aineiston analysointi, tilastolliset menetelmät ja sovellukset metsätieteissä (28 h), harjoitukset: R-ohjelmointi ja GIS sovellukset (14 h). Harjoitustyö ja oppimispäiväkirja.

 
Oppimateriaalit 

Hamilton, L.C. (1992) Regression with Graphics, A second course in applied statistics. Duxbury Press.

Wonnacott, R. & Wonnacott, T., (1985) Introductory Statistics, 4th edition, John Wiley and Sons.

 
Arvosteluperusteet 

0-5 Tehtävät (30%) ja lopputentti (70%)

 
Opettajat 

Yliopistotutkija Blas Mola ja tuntiopettajat. 

 
Ajankohta 

Syksy 2019

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opintojakso järjestetään englanniksi. Suositellaan opiskelijaa suorittamaan myös Akateemiset taidot metsätieteissä (3513061). 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Luento- ja harjoituskurssi  3.5  Blas Mola  24.10.19 -16.12.19

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
25.09.19ke 12.00-16.00
ilmoittautuminen päättynyt Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
23.10.19ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
11.12.19ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
15.01.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
12.02.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
11.03.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
08.04.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
06.05.20ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätieteiden tutkimusmenetelmät  Yleinen tentti  3.5  Blas Mola 
05.06.20pe 12.00-16.00