Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513147 Näkökulmia biotalouteen, 6 op 
Tunniste 3513147  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Näkökulmia biotalouteen  Lyhenne PersBioecon 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Antti Haapala 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee biotalouden perusteet eri näkökulmista ja hän ymmärtää biotalouden ja metsäbiotalouden laajoja kansainvälisiä temaattisia kokonaisuuksia.

 

 
Sisältö 

Mitä on biotalous ja metsäbiotalous, Suomen puuvarannot ja kansalliset biotalouden strategiset tavoitteet, Eurooppalaiset biotalousstrategiat, erilaiset raaka-aineperustaiset biotalouden ilmenemismuodot, biojalostuksen käsite, kestävyys- ja ympäristönäkökulma, maankäyttö, ruokakysymys, biomassavarojen hallinta, loppukäyttökohteet – energia, kemikaalit ja materiaalit – sekä jalostuksen arvonlisän merkitys, muu metsien käyttö, biotalouden ekonomian perusteet.

 

 
Suoritustavat 

Johdantoluento ja omatoiminen perehtyminen sähköiseen materiaaliin Moodlessa sekä luentoihin (2+2 h). Kirjallinen oppimispäiväkirja (40 h) sekä laaja essee (58h) jotka palautetaan Moodlessa. Tehtävän suorittamiseen ja palauttamiseen varattu aika on rajattu mutta tehtävän voi tehdä käyttäen kurssimateriaalia ja muuta julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä. 

 

 
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali on tarjolla Moodlessa, kurssiavain annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

 
Arvosteluperusteet 

0–5 (0 = hylätty, 5 = erinomainen)

Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan (40%), suulliseen kuulusteluun (20%) ja kirjalliseen esseeseen (40%). Kaikki tehtävät täytyy suorittaa hyväksytysti. 

 
Opettajat 

Antti Haapala

 
Ajankohta 

Järjestetään vuosittain, johdantoluento järjestetään keväisin periodissa III, loppu opiskelu suoritetaan itsenäisesti.

 

 
Kampus 

Joensuu, videoyhteys Kuopion kampukselle.

 
Lisätietoja 

Kurssi luennoidaan ja kirjalliset työt kirjoitetaan englanniksi.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J, K: Näkökulmia biotalouteen  Monimuoto-opetus  Antti Haapala  12.01.21 -21.05.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa