Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119442 Paikallinen kestävä kehitys, 5 op 
Tunniste 5119442  Voimassaolo 01.01.2014 -
Nimi Paikallinen kestävä kehitys  Lyhenne Paikallinen kes 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Jukka Sihvonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää paikallistason kestävää kehitystä ja siihen liittyviä instituutioita, toimijoita ja politiikkaa kaupungeissa, maaseudulla ja paikallisyhteisöissä
  • osaa tarkastella ja analysoida ympäristökysymysten ja ilmastonmuutoksen paikallisia tilanteita, ratkaisuja, ohjaus- ja sopeutumiskeinoja sekä lähiympäristön suhdetta yleisiin ympäristötrendeihin
 
Sisältö 

Kestävä kehitys on globaali tavoite, mutta sitä toteutetaan keskeisesti paikallisella tasolla kaupungeissa, maaseudulla, asuinalueilla ja paikallisyhteisöissä. Kurssilla perehdytään paikallistason ympäristöratkaisuihin ja kestävän kehityksen paikalliseen politiikkaan erilaisissa konteksteissa. Keskeisiä lähestymistapoja tarjoavat mm. sellaiset käsitteet kuin paikallinen resilienssi ja sopeutumiskyky, osallisuus ja toimijuus sekä paikallinen hallintaa. Kurssilla tarkastellaan myös paikallisen, kansallisen ja ylikansallisen tason toimien ja tarpeiden yhteensovittamisen tarvetta.

 
Suoritustavat 

Kirjallisuusessee

 
Oppimateriaalit 

Essee pohjautuu seuraavaan kirjallisuuteen (valitaan kaksi):

Wilson, Geoff (2012) A Community resilience and environmental transitions

Hiedanpää, J. Suvantola, L. ja Naskali, A. (Toim.) (2010) Hyödyllinen luonto – Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana

Paulsson, A. Sørensen, C.-H. (2020) Shaping Smart Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in Times of Sustainability Transitions

Jensen, J., Cashmore, M. Späth, P. (Toim.) (2018) The Politics of Urban Sustainability Transitions. Knowledge, Power and Governance.

 

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen esseessä.

 
Opettajat 

Simo Häyrynen

 
Ajankohta 

Ympäri vuoden

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Sovi esseen aiheesta vastuuopettajan kanssa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa