Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352578 Wood-Based Solid and Composite Materials, 5 op 
Tunniste 3352578  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Wood-Based Solid and Composite Materials  Lyhenne WBSCM 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Reijo Tapani Lappalainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Oppia ymmärtämään, kuinka puun anisotrooppiset ominaisuudet vaikuttavat siitä valmistettujen komposiittien suunnitteluun. Kurssi auttaa opiskelijoita huomioimaan kestävän kehityksen vaatimukset moderneissa rakenneratkaisuissa ja komposiittien suunnittelussa.

 
Sisältö 

Johdanto puumateriaaleihin ja puupohjaisiin komposiittimateriaaleihin, niiden kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, valmistukseen sekä komposiittien käyttökohteisiin. Kurssilla tarkastellaan myös komposiittimateriaalien koostumuksen ja komponenttien vaikutusta ominaisuuksiin ja soveltuvuutta eri käyttökohteisiin.

 
Suoritustavat 

Loppukoe

 
Toteutustavat 

Luennot (30h), seminaari- ja ryhmätyöskentely sekä harjoitustehtävät (30h), laskuharjoituksista suoritettava vähintään 40% ja omatoiminen opiskelu (71h), arviointi ja palaute (4h)

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Reijo Lappalainen ja muut luennoitsijat

 
Ajankohta 

Syksy 2020

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K:Wood-Based Solid and Composite Materials  Verkkokurssi    26.10.20 -10.02.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Wood-Based Solid and Composite Materials  Yleinen tentti  Reijo Tapani Lappalainen 
10.02.21ke 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut Wood-Based Solid and Composite Materials  Yleinen tentti  Reijo Tapani Lappalainen 
10.03.21ke 12.00-16.00