Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621587 Katseenseuranta, 5 op 
Tunniste 3621587  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Katseenseuranta  Lyhenne EYE 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijat osaavat käyttää katseenseurantalaitteistoa, suunnitella yksinkertaisen katseenseurantatutkimuksen ja analysoida sen tuloksia itsenäisesti. Opiskelijat ymmärtävät katseenseurannan periaatteet fyysisellä, teoreettisella, ohjelmiston ja laitteiston tasolla. Opiskelijat ymmärtävät myös katseenseurantaa hyödyntävän vuorovaikutuksen periaatteet, hyödyt ja haasteet. Lisätietoa löytyy osoitteesta http://cs.uef.fi/pages/bednarik/eyetracking

 
Sisältö 

Näköaistin toiminta, visuaalinen attentio, pupillin koon mittaaminen, silmänliikkeet, katseenseurannan periaatteet, silmänliikedatan analysointi ja visualisointi, katseenseuranta käytettävyysmenetelmänä, reaaliaikainen katseenseurantaa hyödyntävä vuorovaikutus.

 
Suoritustavat 

Kurssi- ja projektityö ryhmissä, aktiivinen osallistuminen. Kurssia ei voi suorittaa ilman projektityötä.

 
Toteutustavat 

Verkkopetus :Luennot, demot, projektityö                       

 
Oppimateriaalit 

Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H., & Van de Weijer, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. OUP Oxford. Luentomonisteet

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana 0-5, oppimistehtävät: 7-8 kpl (5-10%/kpl), projektityö ryhmässä 40%. Aktiivinen osallistuminen labroissa ja laite-esittelyssä (1-2 kpl).

 
Edellytykset 

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia

 
Ajankohta 

Syksy 2020

 
Tarjontatieto 

Opintojakso sopii pääosin tutkintoopiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson oppimistehtävät ja projektityön suomeksi (riippuen ryhmän koostumuksesta).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Katseenseuranta  Verkkokurssi  Roman Bednarik  26.10.20 -15.12.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Katseenseuranta  Verkkokurssi  Roman Bednarik  26.10.20 -15.12.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa