Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621587 Katseenseuranta, 5 op 
Tunniste 3621587  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Katseenseuranta  Lyhenne EYE 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijat osaavat käyttää katseenseurantalaitteistoa, suunnitella yksinkertaisen katseenseurantatutkimuksen ja analysoida sen tuloksia itsenäisesti. Opiskelijat ymmärtävät katseenseurannan periaatteet fyysisellä, teoreettisella, ohjelmiston ja laitteiston tasolla. Opiskelijat ymmärtävät myös katseenseurantaa hyödyntävän vuorovaikutuksen periaatteet, hyödyt ja haasteet. Lisätietoa löytyy osoitteesta http://cs.uef.fi/pages/bednarik/eyetracking

Kurssin opetuskieli on englanti.

 
Sisältö 

Näköaistin toiminta, visuaalinen attentio, pupillin koon mittaaminen, silmänliikkeet, katseenseurannan periaatteet, silmänliikedatan analysointi ja visualisointi, katseenseuranta käytettävyysmenetelmänä, reaaliaikainen katseenseurantaa hyödyntävä vuorovaikutus.

 
Suoritustavat 

Kurssi- ja projektityö, aktiivinen osallistuminen

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Oppimateriaalit 

Holmqvist, K., Nyström, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka, H., & Van de Weijer, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. OUP Oxford. Luentomonisteet

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Katseenseuranta  Verkkokurssi  Roman Bednarik  26.10.20 -15.12.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Katseenseuranta  Verkkokurssi  Roman Bednarik  26.10.20 -15.12.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa