Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622231 Tilastotieteen peruskurssi, 3-5 op 
Tunniste 3622231  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Tilastotieteen peruskurssi  Lyhenne TPK 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii analysoimaan havaintoaineistoa ja tulkitsemaan yleisimpien yksinkertaisten tilastollisten analyysien tuloksia. Tavoitteena on myös oppia menetelmävalintaa. Opiskelija tutustuu erilaisiin regressiomenetelmiin. 5 op:n laajuinen kurssi antaa edellytykset jatkaa tilastotieteen aineopintotason kursseille ja datatieteen kursseille

 
Sisältö 

Moniuloitteinen jakauma, estimointi, hypoteesien testaus (riippumattomuustesti, Mann-Whitneyn testi, Wilcoxonin testi), regressiomenetelmien alkeet (1- ja 2-suuntainen varianssianalyysi, logistinen regressio, yhden ja useamman selittävän muuttujan regressioanalyysi). 3 opintopisteen kurssilla ei käsitellä moniulotteista jakaumaa.

 
Suoritustavat 

5 op:n kurssi: Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (109 h), aloitusluennot (6 h) kontaktiopetusta (16 h) luentotentti (4 h).

3 op:n kurssi: Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (59 h), aloitusluennot (6 h) kontaktiopetus (12 h) luentotentti (4 h).

Kurssi voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti tenttimällä kurssimateriaali yleisenä tenttipäivänä.

 
Toteutustavat 

Opiskelu tapahtuu opiskelijajohtoisesti. Ennen pienryhmää opiskelija (1) opiskelee Moodlessa jaetun viikkokohtaisen materiaalin (mm. moniste ja luentovideot), (2) tekee niihin liittyvän viikkokokeen ja (3) aloittaa viikon harjoitustehtävien tekemisen. Pienryhmissä käsitellään viikkokokeiden, harjoitustehtävien ja ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta verkkomateriaalissa epäselviksi jääneitä asioita. Pienryhmässä opiskelijalla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ennalta opiskeltuun materiaaliin liittyen. Opiskelija (4) palauttaa viikkoharjoitukset määräpäivään mennessä sekä (5) perehtyy määräpäivän jälkeen malliratkaisuihin ja tekee niiden perusteella omien ratkaisujensa itsearvioinnin. Kaiken kaikkiaan opiskelijan tulisi varata kontaktiopetuksen lisäksi n. 10 h/viikko omaa aikaa kurssin opiskeluun

 
Oppimateriaalit 

Kurssimoniste ja materiaalit Moodle-sivustolla.

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana 0-5. Arvosana perustuu joko (1) viikkotenttien, harjoitustehtävien ja tentin painotettuun keskiarvoon tai (2) pelkästään tenttiin niin, että arvosana on näistä parempi. 

 
Edellytykset 

Esitietovaatimukset: Tilastotieteen johdantokurssi

 
Ajankohta 

Vuosittain kevätlukukaudella. Kurssia voi tenttiä läpi vuoden

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on avoin kaikille. Osanottajamäärää ei ole rajoitettu. Pienryhmän voi valita vapaasti, vaikka ryhmät onkin nimetty niiden oppiaineiden mukaisesti, joiden opetusohjelmaan kurssi kuuluu pakollisena. Soveltuu jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tilastomenetelmiä tutkimuksessaan.

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli: Suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa