Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi, 3-5 op 
Tunniste 3622230  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Tilastotieteen johdantokurssi  Lyhenne TJK 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0390 Tilastotiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tutustua havaintoaineiston hankintamenetelmiin ja sen problematiikkaan. Perehtyä havaintoaineiston kuvailumenetelmiin. Tutustua tilastollisen päättelyn periaatteisiin. 5 op:n laajuinen kurssi antaa edellytykset jatkaa 5op:n laajuiselle tilastotieteen peruskurssille

 
Sisältö 

Kurssilla opiskelija oppii kuvailemaan havaintoaineiston tunnuslukujen ja kuvioiden avulla sekä tarkastelemaan kahden muuttujan välistä riippuvuutta ristiintaulukon ja hajontakuvion avulla. Kurssin lopuksi käsitellään tilastollisen testauksen perusteita t-testien avulla. Näiden lisäksi 5 op kurssilla käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita, satunnaismuuttujia sekä näiden  todennäköisyysjakaumia. Todennäköisyyslaskenta luo perustan tilastolliselle päättelylle.

 
Suoritustavat 

5 op:n kurssi: Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (109 h), aloitusluennot (6 h) kontaktiopetusta (16 h) luentotentti (4 h).

3 op:n kurssi: Itseopiskelu verkkomateriaalin perusteella (59 h), aloitusluennot (6 h) kontaktiopetus (12 h) luentotentti (4 h).

Kurssi voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti tenttimällä kurssimateriaali yleisenä tenttipäivänä.

 
Toteutustavat 

Opiskelu tapahtuu opiskelijajohtoisesti. Ennen pienryhmää opiskelija (1) opiskelee Moodlessa jaetun viikkokohtaisen materiaalin (mm. moniste ja luentovideot), (2) tekee niihin liittyvän viikkokokeen ja (3) aloittaa viikon harjoitustehtävien tekemisen. Pienryhmissä käsitellään viikkokokeiden, harjoitustehtävien ja ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta verkkomateriaalissa epäselviksi jääneitä asioita. Pienryhmässä opiskelijalla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ennalta opiskeltuun materiaaliin liittyen. Opiskelija (4) palauttaa viikkoharjoitukset määräpäivään mennessä sekä (5) perehtyy määräpäivän jälkeen malliratkaisuihin ja tekee niiden perusteella omien ratkaisujensa itsearvioinnin. Kaiken kaikkiaan opiskelijan tulisi varata kontaktiopetuksen lisäksi n. 10 h/viikko omaa aikaa kurssin opiskeluun

 
Oppimateriaalit 

Kurssimoniste ja materiaalit Moodle-sivustolla

 
Arvosteluperusteet 

Arvosana 0-5. Arvosana perustuu joko (1) viikkotenttien, harjoitustehtävien ja tentin painotettuun keskiarvoon tai (2) pelkästään tenttiin niin, että arvosana on näistä parempi. 

 
Edellytykset 

Lukion lyhyen matematiikan pakolliset kurssit tai vastaavat tiedot (etenkin kurssi MAB05 ’todennäköisyyslaskenta ja tilastot’) tai Lukion pitkä matematiikka. Lukion matematiikkaa voi kerrata esim täällä: www.matikkamatskut.com

 
Ajankohta 

Vuosittain syyslukukaudella. Kurssia voi tenttiä läpi vuoden. 

 
Tarjontatieto 

Opintojakos on avoin kaikille. Osanottajamäärää ei ole rajoitettu. Pienryhmän voi valita vapaasti, vaikka ryhmät onkin nimetty niiden oppiaineiden mukaisesti, joiden opetusohjelmaan kurssi kuuluu pakollisena

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli: Suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa