Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
5311507 J: Rikosten seuraamukset, 5 op 
Tunniste 5311507  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi J: Rikosten seuraamukset  Lyhenne J: Rikosten seu 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0315 Rikos- ja prosessioikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Mia Kilpeläinen 
Tarja Koskela 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Jakson suoritettuaan opiskelija tietää, mitä seuraamuksia rikoksista määrätään ja miten rangaistuksia määrätään. Opiskelija hahmottaa rangaistuksen mittaamisperiaatteet ja -perusteet sekä tuntee hyvin rangaistuksen täytäntöönpanon.

 
Sisältö 

Rangaistuslajit, rangaistuksen määräämisen perusteet, seuraamusten täytäntöönpano.

 
Suoritustavat 

Pakolliset orientoivat luennot ja tehtävien jako (n. 6 tuntia) sekä seminaarityöskentely (n. 18 tuntia). Opintojaksolla tehdään tutustumiskäynti Rikosseuraamuslaitokseen (vapaaehtoinen, kesto n. 4 tuntia). Oikeustapausten ratkaisu ja analysointi pienryhmissä ja ryhmätöiden purku opettajien johdolla. Opiskelijat jaetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla pienryhmiin ja kukin ryhmä ratkaisee heille osoitetut oikeustapaukset.

 
Oppimateriaalit 

Tapani - Tolvanen, Rikosoikeus - Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano, 2016.

Matikkala, Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä, 2010, s. 182–274. 

Laine, Kriminologia ja rankaisun sosiologia, 2007. 

Pohjola, Vaarallinen rikoksentekijä?, 2017.

Oheismateriaali, Moodlessa 

Säädökset: 

Rikoslaki (39/1889), luvut 1–10 ja 17:23 ja 23b, 29:11-12,  30:15; 32:12, 38:11, 46:16, 48a:6, 50:6, 50a:6. 

Asetus rikoslain voimaanpanemisesta (39B/1889). 

Suomen perustuslaki (731/1999), 6-23 §. 

Poliisilaki (872/2011). 

Vahingonkorvauslaki (412/1974). 

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015)

Tutkintavankeuslaki (768/2005). 

Laki rangaistusmääräysmenettelystä (692/1993). 

Vankeuslaki (767/2005). 

Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä (781/2005). 

Laki valvotusta koevapaudesta (629/2013). 

Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä (633/2010). 

Laki sakon täytäntöönpanosta (672/2002). 

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä (754/2010). 

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997), 1 luku. 

Laki rikesakkomenettelystä (66/1983). 

Laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011). 

Laki ylikuormamaksusta (51/1982). 

Laki rikosuhrimaksusta (669/2015).

Laki liiketoimintakiellosta (1059/1985). 

Laki lähestymiskiellosta (898/1998). 

Tieliikennelaki (267/1981) 103 §-105a §. 

Järjestyslaki (612/2003). 

Ajokorttilaki (386/2011) 7 luku. 

Huom! Syytä perehtyä myös 

HE 215/2015 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi).

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty / Hylätty

 
Opettajat 

Tarja Koskela ja Mia Kilpeläinen 

 
Edellytykset 

Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op suorittamista. 

 
Lisätietoja 

Opintojaksolle otetaan 24 opiskelijaa, ilmoittautuminen WebOodissa. 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa