Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621547 Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys, 5 op 
Tunniste 3621547  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys  Lyhenne LAMAD 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää paikkatietoisten sovellusten erityispiirteet ja hallitsee perustekniikat, joita sovellusten kehittäminen vaatii, sekä kykenee rakentamaan toimivan järjestelmän.

 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään paikkatietoa hyödyntävien mobiilisovellusten kehitykseen. Aluksi esitellään paikkatietoisten sovellusten taustaa, paikannusmenetelmiä ja kartoitusta. Tämän jälkeen keskitytään sovelluskehitykseen verkossa käyttäen HTML/JavaScript/-tekniikoita. Sovellusten taustalla olevat palvelinratkaisut käydään valmiiden API-komponenttien avulla. Kurssin loppuosassa perehdytään valikoituihin tutkimusongelmiin.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja kurssityöhön, sekä lopputentin hyväksyttävä suoritus.

 
Toteutustavat 

Luennot 28 h, harjoitukset 12 h ja kurssiprojekti

 
Oppimateriaalit 
  • R. Ferraro, M. Aktihanoglu – Location-Aware Applications (Manning Publications, 2011)
  • Luentokalvot
  • Kurssilla myöhemmin ilmoitettava materiaali
 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Ymmärrys ohjelmoinnin perusteista (Java, C/C++/C#, JavaScript, PHP, Python), tietorakenteista ja SQL-tietokannoista.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa