Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2424200 Moniammatilliset soveltavat opinnot, 20 op 
Tunniste 2424200  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Moniammatilliset soveltavat opinnot  Lyhenne 2424200 
Laajuus20 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä 540
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika4. - 5. opintovuosi 
Vastuuyksikkö Läntinen teologia (J) 

Opettajat
Nimi
Suvi Saarelainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata teologisen generalistikoulutuksen soveltamismahdollisuuksia yhteiskunnan eri toimialueilla,
 • tunnistaa ja analysoida teologin ammattitaitoon liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia ja soveltaa näitä vaatimuksia asettamaansa ammattikuvatavoitteeseen,
 • määritellä itselleen oppimis- ja kehittymistavoitteita suhteessa ammatilliseen tavoitteeseensa sekä harjoittaa, muokata ja hallita sen keskeisten työtehtävien onnistuneen suorittamisen edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia perusvalmiuksia,
 • arvioida ammattietiikan eri ulottuvuuksia ja soveltaa niitä omaan toimintaansa,
 • toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä arvostaen omaa ja muiden erityisosaamista
 • kriittisesti arvioida, analysoida ja uudelleensuunnata omaa toimintaansa sekä asettaa jatkotavoitteita omaa teologista asiantuntemuksensa kehittämiseksi valitsemallaan osaamisalueella.
 
Sisältö 

Johdantokurssilla perehdytään yhteiskunnallisella sektorilla ja (uskonnollisissa) järjestöissä työskentelevien teologien ammattikuviin, asiantuntemukseen ja työkäytäntöihin sekä ammattietiikkaan ja ammatti-identiteettiin.

 
Suoritustavat 

A-osio:

 • 2424201 Johdanto moniammatillisiin soveltaviin opintoihin 2 op

    Vuosittain tarjolla olevista kursseista opiskelija valitsee 6 op:

 • 2424202 Teologin hallintomenettelytaidot 2 op
 • 2424203 Teologin viestintätaidot 2 op
 • 2424204 Teologi ammattitutkijana 2 op
 • 2424205 Teologi esimiehenä ja alaisena 2 op
 • 2424206 Teologi arvovaikuttajana 2 op
 • 2424208 Teologi yhteisön rakentajana 2 op
 • 2424209 Teologin vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot 2 op
 • 2424210 Teologi kansainvälisenä toimijana 2 op
 • 2424211 Tiedotus ja viestintä arvoyhteisöissä 2 op
 • 2424212 Teologina digitalisoituvassa kulttuurissa 2 op

 

B-osio:

 • 2424207 Moniammatillisten soveltavien opintojen työssäoppimisjakso 12 op
 
Toteutustavat 

A: Lähiopetus, itsenäinen työskentely, parityöskentely

B: Omien tavoitteiden suunnittelu, työssäoppiminen, raportointi ja palautekeskustelu

 
Oppimateriaalit 

Kontaktiopetuksessa jaettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäisten tehtävien suorittamisen sekä työssäoppimisen suorittaminen, annetut tehtävät ja raportointi.

 
Edellytykset 

Edeltävinä opintoina teologian kandidaatin tutkinto.

 
Ajankohta 

Hakuaika moniammatillisiin soveltaviin opintoihin vuosittain 1.-28.2. Kurssi toteutetaan periodissa 1 ja 2.

 
Tarjontatieto 

Muuta kuin Suomen ev.-lut. kirkon pappisvirkaan kelpoistavaa teologian maisterin tutkintoa suorittava opiskelija voi valita, suorittavatko soveltavina opintoina Moniammatilliset soveltavat opinnot vai Sielunhoidon soveltavat opinnot. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi opintojaksolle voidaan vuosittain ottaa mukaa 10 jatkuvaa oppijaa.

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli

suomi

 

Moniammatillisten soveltavien opintojen kokonaisuutta (20 op) suorittava opiskelija suorittaa johdantokurssin 2424201 (2 op) lisäksi kolme muuta valitsemaansa 2 op:n opintojaksoa sekä moniammatillisten soveltavien opintojen työssäoppimisjakson (12 op). Muille opiskelijoille moniammatillisten soveltavien opintojen teemakurssit ovat vapaasti valittavia opintoja.

Muuta kuin Suomen ev.-lut. kirkon pappisvirkaan kelpoistavaa teologian maisterin tutkintoa suorittava opiskelija voi valita, suorittaako soveltavina opintoina Moniammatilliset soveltavat opinnot vai Sielunhoidon soveltavat opinnot. Soveltavia opintoja ei suositella suoritettavaksi samanaikaisesti tutkielmaseminaarin kanssa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa