Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
2424100 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot, 20 op 
Tunniste 2424100  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot  Lyhenne 2424100 
Laajuus20 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä 540
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika4. - 5. opintovuosi 
Vastuuyksikkö Läntinen teologia (J) 

Opettajat
Nimi
Suvi Saarelainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida Suomen ev.-lut. kirkon papin työhön ja ammattitaitoon liittyvää teoreettista ja käytännöllistä tietämystä
  • soveltaa kirkon määrittelemiä ja yhteiskunnallisesta tilanteesta nousevia ammattitaitovaatimuksia asettamaansa ammattikuvatavoitteeseen
  • soveltaa hankkimaansa teologista tietämystä näihin osaamisalueisiin sekä harjoittaa ja ottaa käyttöön papin ammattikuvaan ja ammatti-identiteettiin liittyviä työelämätaitoja
  • analysoida työelämätodellisuuden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja yksilöllisiä rakenteita ja kirkon työn erityiskysymyksiä
  • arvioida papin ammattietiikan eri ulottuvuuksia ja soveltaa niitä omaan toimintaansa
  • toimia kirkossa moniammatillisen tiimin jäsenenä arvostaen omaa ja muiden erityisosaamista
 
Sisältö 

Osiolla A orientoidutaan seurakunnan työelämän tehtäviin ja todellisuuteen. Osiolla B osallistutaankahdeksan viikon mittaiseen työssäoppimisjaksoon sekä pienryhmätyöskentelyyn. Sisällöt on eritelty tarkemmin kurssi kohtaisesti.

 
Suoritustavat 
  • 2424101 Orientoivat opinnot Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkaan vaadittavin soveltaviin opintoihin 8 op (A-osio)
  • 2424102 Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkaan vaadittavien soveltavien opintojen työssäoppimisjakso 12 op (B-osio)
 
Toteutustavat 

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, osallistuminen ohjattuun työssäoppimiseen

 
Oppimateriaalit 

Lueteltu kurssikohtaisesti

 
Arvosteluperusteet 

Osio A: Hyväksytty suoritus edellyttää ennakkotehtävän tekemisen, aktiivisen osallistumisen luennoille ja pienryhmäopetukseen sekä ryhmissä annettujen tehtävien tekemisen.

Osio B: Hyväksytty suoritus edellyttää työssäoppimisjaksolla annetut tehtävät, pienryhmätyöskentelyn sekä raportoinnin.

 
Edellytykset 

Edeltävinä opintoina teologian kandidaatin tutkinto.

 
Ajankohta 

Hakuaika vuosittain 1.-28.2., jakso toteutetaan periodeissa 1 ja 2.

 
Tarjontatieto 

Opintokokonaisuus on suunnattu evankelis-luterilaisen kirkon papin virkaa pohtivien opiskelijoiden opetukseksi. Opintojaksolle etusijassa ovat ne tutkinto-opiskelijat, joille kurssi on pakollinen. Lisäksi jatkuville oppijoille (JO) on kiintiöity 5 paikkaa kirkollisissa soveltavissa opinnoissa. Mikäli opintojaksolla on tilaa, jatkuvia oppijoita voidaan ottaa enemmänkin mukaan.

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli

suomi

 

Opintojakson sisältöä määrittelevät Suomen ev.-lut. kirkon piispainkokouksen papiksi kelpoistavalle teologian maisterin tutkinnolle asettamat vaatimukset. Opintojaksoa ei suositella suoritettavaksi samanaikaisesti tutkielmaseminaarin kanssa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa