Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352577 Jauheröntgendiffraktio, 5 op 
Tunniste 3352577  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Jauheröntgendiffraktio  Lyhenne JRD 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Vesa-Pekka Lehto 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii jauhemaisilla näytteillä tehtävien röntgendiffraktiomittausten perusteet sekä saa käsityksen eri analyysimenetelmistä liittyen kvalitatiiviseen, kvantitatiiviseen ja kidekokoanalyysiin. Hän saa hyvän käsityksen eri mittausgeometrioiden laitekonstruktioista ja laitteiston komponenttien toimivuuksista.

 
Sisältö 

Röntgensäteily.  Kidegeometria. Diffraktion geometria. Diffraktiointensiteetti. Diffraktio reaalisista näytteistä. Mittaukset diffraktometrilla. Diffraktometrin konfiguraatio. Kvantitatiivinen analyysi. Viivaprofiilianalyysi. Muita menetelmiä.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu, projektityö (essee)

 
Toteutustavat 

Luentoja 30 h, laskuharjoituksia 10 h

 
Oppimateriaalit 

Luentomateriaali. Cullity & Stock: Elements of x-ray diffraction, Prentice-Hall, 2001.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Vesa-Pekka Lehto

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran keväällä 2021.

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sekä opetuskieli sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Esimerkiksi opintojakso voidaan tarvittaessa järjestää monimuoto-opetuksena.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut K:Jauheröntgendiffraktio  Luento- ja harjoituskurssi  Vesa-Pekka Lehto  07.01.21 -18.03.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa