Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621533 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, 5 op 
Tunniste 3621533  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Käyttäjäkeskeinen suunnittelu  Lyhenne KAS 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Omaksutaan käyttäjäkeskeisyyden merkitys ohjelmistotuotannossa ja opitaan soveltamaan käyttäjäkeskeisiä suunnittelumenetelmiä.

 
Sisältö 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun haasteet, menetelmät ja standardit. Inhimilliset tekijät suunnittelussa. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaikutukset ohjelmistoprosessiin.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen luonnoille ja harjoituksiin, ryhmäprojekti, esitelmä.

 
Toteutustavat 

Luentoja 16h, harjoituksia 16 h, muu opetus 16h.

 
Oppimateriaalit 

Sharp, H., Rogers, Y. & Preece, J. Interaction Design, 2. painos, 2006; Beyer and Holtzblatt. Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems; Mayhew, D. The Usability Engineering Lifecycle.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa