Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621518 Konenäkö, 5 op 
Tunniste 3621518  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Konenäkö  Lyhenne KON 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle läpileikkaus konenäön keskeisestä teoriasta, menetelmistä eri algoritmeineen, ja sovelluskohteista, että hän kykenee itsenäisesti soveltamaan konenäön menetelmiä sekä käytännön ongelmien ratkaisuissa että teoreettisten ongelmien ratkaisemisessa.

Opiskelija

 • tuntee keskiset konenäön menetelmät ja niiden sovellusalueet, sekä rajoitteet, ymmärtää keskiset erot uusimpien ja toisaalta klassisten menetelmien välillä
 • tunnistaa millaisia menetelmiä kannattaa tai voi käyttää ja mitä taas ei kannata käyttää tietyn ongelman ratkaisemisessa
 • tietää erilaisten menetelmien ja niihin liittyvien algoritmien hyvät ja huonot puolet

soveltaa konenäön menetelmiä erilaisiin ongelmin, joita yhteiskunnan eri alueilla tulee vastaan lisääntyvässä määrin               

 
Sisältö 

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • Konenäön historia
 • Digitalinen kuva ja sen muodostuminen, erilaiset kuvahilat
 • Binäärikuva, harmaatasokuva, värikuva, spektrikuva
 • Kuva-algebra ja kuvahilan metriikoiden vaikutus menetelmiin
 • Matemaattinen morfologia konenäössä
 • Keskiset menetelmät, kuten dilaatio, eroosio, avaus, sulkeminen, vesirajamuunnos, jne.Etäisyysmuunnokset sekä binääri-, harmaaataso-, että värikuville
 • Väriavaruudet ja niiden käyttö konenäössä
 • Reunanetsintä
 • Geometristen kuvioiden tunnistaminen (Hough.muunnos, jne.), kulmien tunnistaminen
 • Spatiaalinen ja taajuustason kuva
 • Kuvien suodatus taajuustason avulla
 • Eri tyyppiset kuvakohinat ja niiden suodattaminenFourier-muunnoksen käyttö konenäössä (sekä harmaaataso- että värikuvissa)
 • Fyysisten esineiden tunnistaminen sekä spatiaali- että taajuustason kuvien avullaKuvien tiivistäminen
 • Häviöllinen ja häviötön tiivistäminen
 • Kuvamuunnoksiin perustuvia tiivistysmenetelmiä (esim. JPEG ja JPEG2000)
 • Ennustamiseen perustuvia tiivistysmenetelmiä
 
Suoritustavat 

Kontaktiopetus: Luennot 32 tuntia, harjoitukset 16 tuntia, itsenäinen työskentely 110 tuntia.

Luennot ja harjoitukset eivät ole pakollisia, mutta niihin osallistumista suositellaan. Niissä käydään läpi menetelmiä, joista on hyötyä harjoitustyötä tehtäessä.

Suoritustapa: Tentti (arvostelu 0-5), harjoitustyö (arvostelu: hylätty/hyväksytty/kiittäen hyväksytty). Harjoitustyön arvosana kiittäen hyväksytty nostaa loppuarvosanaksi tenttiarvosanan + 1, mutta ei 0 è 1.

Tentin kysymysten alueena ovat luennot ja harjoitukset.

Sivuaineopiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat ja jatkuvat oppijat suorittavat opintojakson tenttimällä yleisenä tenttipäivänä tenttialueen, joka koostuu luennoista (PP-kalvot saatavilla) sekä tekevät harjoitustyön hyväksytysti.                                 

 
Toteutustavat 

Luennot ja harjoitukset annetaan lähiopetuksena.                       

 
Oppimateriaalit 

Luennolla käydän läpi luennoijan koostamaa materiaalia eri lähteistä. Osa sisällöstä löytyy kirjasta: Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing, 2nd Edition, Prentice-Hall, 2002 tai uudempi

 
Arvosteluperusteet 

Kurssin suorittaminen edellyttää tentin suorittamista vähintään arvosanalla 1, sekä harjoitustyön tekemistä vähintään arvosanalla hyväksytty. Tentti arvostellaan asteikolla 0-5. Harjoitustyö arvostellaan asteikolla hylätty/hyväksytty/kiittäen hyväksytty.

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu Tietojenkäsittelytieteen maisteripuolen tutkinto-opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille, jatkuville oppijoille, joilla on tietojenkäsittelytieteen perus- ja aineopinnot suoritettuna, Tietojenkäsittelytieteen kansainvälisissä maisteriohjelmissa oleville ja Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoille

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin ja/tai harjoitustyön suomeksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa