Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621517 Hahmontunnistus, 5-6 op 
Tunniste 3621517  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Hahmontunnistus  Lyhenne HAT 
Laajuus5-6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee hahmontunnistuksen ja koneoppimisen perusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännön tehtäviin. Lisäksi hän pystyy kehittämään sovelluksia alan tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen.

 
Sisältö 

Kurssi antaa johdatuksen modernin hahmontunnistuksen ja koneoppimisen menetelmiin. Luokittelu, Bayesilainen luokittelu, lineaarinen luokittelu, epälineaarinen luokittelu, lähimmän naapurin menetelmät, tiheyden estimointi, ryhmittelyanalyysi, dimensioreduktio, keinotekoiset hermoverkot, luokittelu- ja ryhmittelytulosten objektiivinen arviointi.

 
Suoritustavat 

Kirjallinen kuulustelu ja harjoitustyöt

 
Toteutustavat 

luentoja 28 h, harjoituksia 14 h ja käytännön harjoitustöitä

 
Oppimateriaalit 

Theodoridis – Koutroumbas: Pattern Recognition, Elsevier Academic Press, 2nd ed. or later. Selected chapters. Lisäksi valittuja osia teoksista Duda, Hart & Stork: Pattern Classification 2nd ed., Wiley 2000; Christopher Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006; Aaron Courville, Ian Goodfellow & Yoshua Bengio:

Deep Learning, MIT Press 2016

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Ei vaadittuja esitietoja mutta hyvät ohjelmointitaidot sekä matemaattisten perustyökalujen (etenkin lineaarialgebra) hallinta ovat avuksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt (KUOPIO): Hahmontunnistus  Luento- ja harjoituskurssi  Xiaozhi Gao  18.03.20 -16.06.20
ilmoittautuminen päättynyt (JOENSUU): Hahmontunnistus  Luento- ja harjoituskurssi  Xiaozhi Gao  18.03.20 -16.06.20
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Hahmontunnistus  Luento- ja harjoituskurssi  Xiaozhi Gao  10.03.21 -22.06.21
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Hahmontunnistus  Luento- ja harjoituskurssi  Xiaozhi Gao  10.03.21 -22.06.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut (JOENSUU): Hahmontunnistus  Yleinen tentti  Xiaozhi Gao 
20.08.20to 12.00-16.00
Ilmoittautuminen ei alkanut (KUOPIO): Hahmontunnistus  Yleinen tentti  Xiaozhi Gao 
20.08.20to 12.00-16.00