Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621517 Hahmontunnistus, 5-6 op 
Tunniste 3621517  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Hahmontunnistus  Lyhenne HAT 
Laajuus5-6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ja hallitsee hahmontunnistuksen ja koneoppimisen perusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännön tehtäviin. Lisäksi hän pystyy kehittämään sovelluksia alan tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen

 
Sisältö 

Kurssi antaa johdatuksen modernin hahmontunnistuksen ja koneoppimisen menetelmiin. Kurssilla käsitellään valikoituja aiheita Bayesin luokittelijoista, lineaarisesta luokittelusta, epälineaarisesta luokittelusta, lähimmän naapurin menetelmästä, tiheyden estimoinnista, k-means ryhmittelyalgoritmeista, aikasarja ennustamisesta, moniulotteisuuden vähentämisestä, keinotekoisista hermoverkoista, sumeista hahmontunnistusmenetelmistä, luokittelu- ja ryhmittelytulosten arvioinnista.

 
Suoritustavat 

Luentoja 30 h, harjoituksia 14 h ja loppukuulustelu

 
Toteutustavat 

Luokkaopetus videoyhteydellä Joensuun kampukselle                       

 
Oppimateriaalit 

Konstantinos Koutroumbas and Sergios Theodoridis: Pattern Recognition, Elsevier Academic Press, 2nd ed. (selected chapters); Duda, Hart & Stork: Pattern Classification 2nd ed., Wiley 2000; Christopher Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006; Aaron Courville, Ian Goodfellow & Yoshua Bengio: Deep Learning, MIT Press 2016; lecture slides and notes; selected papers from journals and conference proceedings.

 
Arvosteluperusteet 

Kuulustelu (80%) ja tehtävät / tietokoneharjoitukset (20%). Arvostelu 0-5

 
Edellytykset 

Ei vaadittuja esitietoja mutta hyvät ohjelmointitaidot sekä matemaattisten perustyökalujen (etenkin lineaarialgebra) hallinta ovat avuksi.

 
Ajankohta 

Kevätlukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu:

  • Tietojenkäsittelytieteen maisteripuolen tutkinto-opiskelijoille
  • Jatkuville oppijoille, joilla on tietojenkäsittelytieteen perus- ja aineopinnot suoritettuna
  • Tietojenkäsittelytieteen kansainvälisissä maisteriohjelmissa oleville.
  • Tietojenkäsittelytieteen vaihto-opiskelijoille
 
Lisätietoja 

Opintojakson suoritetaan englanniksi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu (JOENSUU): Hahmontunnistus  Luento- ja harjoituskurssi  Xiaozhi Gao  21.03.22 -17.06.22
Ilmoittaudu (KUOPIO): Hahmontunnistus  Luento- ja harjoituskurssi  Xiaozhi Gao  23.03.22 -17.06.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa