Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352703 Ilmastonmuutos, 5 op 
Tunniste 3352703  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Ilmastonmuutos  Lyhenne IMU 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Jorma Joutsensaari 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Hän ymmärtää perusteet, kuinka ilmasto toimii, ja ymmärtää ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia sekä tietää, millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua. Opiskelija osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.

 
Sisältö 

Kurssi perustuu Ilmasto.nyt -verkkokurssin sisältöön: Ilmastomuutos - mistä on kyse, ilmastojärjestelmän toiminta, ilmaston tulevaisuus, vaikutukset, hillintä, sopeutuminen ja suuret kysymykset.

 
Suoritustavat 

Jatkuvaan näyttöön pohjautuva arviointi: oppimispäiväkirja, projektityö ja seminaari sekä monivalintatehtävät. Opintojakson suoritustavat sovitaan tarkemmin opintojakson alussa.

 

 
Toteutustavat 

Luennot 8 t, projektityö 20 t ja seminaarit 4 t,

 
Oppimateriaalit 

Ilmasto.nyt verkkokurssi ja lisämateriaalit.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Jorma Joutsensaari

 
Ajankohta 

Kurssi järjestetään vain joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran syksyllä 2020.

 
Avainsanat 

Ilmasto, ilmastonmuutos, globaalimuutos, kasvihuoneilmiö

 
Kampus 

Kuopio

 
Lisätietoja 

Kurssin opetuskieli on englanti. Kurssi on mahdollista suorittaa myös etä- ja monimuoto-opiskeluna. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sovitaan tarkemmin opintojakson alussa.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K:Ilmastonmuutos  Verkkokurssi  Jorma Joutsensaari  26.10.20 -14.12.20

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa